รายละเอียดตำแหน่งงาน

หัวหน้างานการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2.วางแผน วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและร่วมกับฝ่ายขายเพื่อปรับกลยุทธ์ ให้เข้ากับสถานะการณ์
3.มีความรู้เรื่องตัวสินค้า รู้จักลูกค้า และขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี เพื่อผลักดันกิจกรรม CRM และ PR ของบริษัท
4.เพิ่มช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ให้ลูกค้า และสื่อสารกับทีมให้เข้าใจ
5.วางแผนกำหนดวิธีการในการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
6.เก็บรวบรวมข้อมูลฐานลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย
7.สรุปผลการดำเนินงานด้านการตลาดนำเสนอผู้บังคับบัญชา
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.บุคลิกดี มีทักษะในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า
2.กระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
3.สามารถใช้โปรแกรม Excel , Photoshop ได้ดี
4.หากมีประสบการณ์ในสายงานขายและการตลาด สินค้า อุปกรณ์ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
หัวหน้าขายโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
1. วางแผนการขายสินค้าและกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. บริหารจัดการ ภายในแผนกสินค้ายอดขายสินค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ตามสัดส่วนเป้าหมาย ที่บริษัทวางไว้
3. วางแผนการหาลูกค้าภายนอกเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า
4. วางแผนการรับคืนสินค้าของแผนกฯให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
5. ให้ความรู้ ให้คำแนะนำสินค้า โปรโมรชั่น และการบริการอื่น ๆ ของบริษัท (เช่น การออกแบบ การติดตั้ง)
6. บริหาร จัดการ เรื่องการติดตามสินค้าตาม SO ใบจองสินค้า ให้ได้ตามกำหนด
7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
8. ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ในการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด
9. ควบคุม ติดตาม งานจากพนักงาน ลูกค้าหลังจากที่มีการเสนอราคาให้ลูกค้าแล้ว
10. ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัท
11. วางแผนดำเนินการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
12. ควบคุม รวจสอบ เปิดบิลขายสินค้า พร้อมนำลูกค้าไปชำระสินค้า
13.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความรู้ทางด้านงานขายเป็นอย่างดี และมีใจรักบริการ
2.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
4.มีทักษะในการสื่อสารเจรจาที่ดี
5.หากมีประสบการณ์ขายสินค้ากับทางโครงการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้างาน IT

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- วางแผนและบริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายของบริษัท
- จัดทำงบประมาณไอทีในแต่ละปีที่ต้องสั่งชื้ออุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นในการใช้งานองค์กร
- ประสานงานกับ Vendors เพื่อทำการสั่งชื้ออุปกรณ์ไอทีทั้งหมด
- แก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามคำร้องที่ได้รับ
- จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนพัฒนา Hardware , Printer, Network ประจำเดือน
- มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้งานในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานงานและวิเคราะห์ความต้องการด้าน ไอที ใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้ทางด้าน Hardware Software ERP , Development ,PHP
2. สามารถวินิจฉัยอาการเบื้องต้นของปัญหาและแก้ไขได้
3. มีประสบการณ์ด้าน IT Support ,การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วง,ระบบเครือข่าย-Server,CCT
4. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยันทำงาน
5. มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการได้
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด

093-130-2570

nipaporn@sangpaibul.com

เลขที่ 145 หมู่.9 ถนน.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด