รายละเอียดตำแหน่งงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (OPD ประกันสังคม 1 อัตรา, OPD หัวใจ 1 อัตรา,วิสัญญี 1 อัตรา,IPD ศัลยกรรม 1 อัตรา และ IPD ประกันสังคม 1 อัตรา)
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
-ประเมินความรุนแรงและเร่งด่วน
-มีความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง > 60 %
-มีความรู้หลักการบริหารยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน ของยาที่ใช้ในหน่วยงาน
-สามารถอธิบายผู้ป่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับการเจาะเลือด
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (แผนกIPD SC 1 อัตรา และICU 1 อัตรา)
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดของงาน
- การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การดูแลผู้ป่วยรายใหม่และจำหน่าย ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย
- ช่วยแพทย์/พยาบาลทำการตรวจรักษาหรือทำหัตถการ
พนักงานห้องยา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข,การแพทย์แผนไทย หรือจบหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสระ
- ตั้งใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
- มีใจรักงานด้านการบริการ
รายละเอียดของงาน
- การคีย์ยาตามใบสั่งแพทย์ (กรณีผู้ป่วยใน)
- การโหลดออร์เดอร์ในระบบ SSB ตามแพทย์สั่ง
- การจัดยาและเวชภัณฑ์
- เบิกยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล
- การควบคุมดูแลการการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
ผู้ช่วยทันตกรรม ** ด่วน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี หลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้,ทันตบริบาล ,ผู้ช่วยทันตแพทย์ ,สาขาสาธารณสุข
- มีทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้มารับบริการได้อย่างดีและทำงานร่วมกับแพทย์ได้
- เข้าช่วยแพทย์ทำหัตถการ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ พูดจาไพเราะ
- สามารถให้คำแนะนำและอธิบายแก่ผู้มารับบริการได้
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
รายละเอียดของงาน
1.ช่วยงานหมอข้างเก้าอี้ทำฟัน
2.ล้าง+เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ทำฟัน
3.ดูแลความสะอาดเรียนร้อยอุปกรณ์และสถานที่
พยาบาลหัวหน้าแผนกผู้ป่วยในประกันสังคม

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- สามารถจัดการระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- สามารถทำงานที่มีความกดดันสูงได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมากกว่า 5 ปี
รายละเอียดของงาน
- ดูแลประสานความร่วมมือกับทีมสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำคู่มือปฎิบัติงานต่างๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- เป็นคณะกรรมการของทีมคุณภาพ
- ริเริ่มดำเนินการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
- จัดหาและวางแผนอัตรากำลังในหน่วยงาน
- บริหารบุคคลให้สอดคร้องกับลักษณะงานของการพยาบาลผู้ป่วยใน
- ตัดสินใจสั่งการและจัดการให้มีบริการพยาบาลที่ครบถ้วน
เภสัชกรรม

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1 อัตรา
***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีทักษะทางด้านเภสัชกรรม
รายละเอียดของงาน
- การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ให้คำปรึกษาด้านยาเพื่อให้ผู้มารับบริการเข้าใจและใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
- การควบคุมดูแลการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
- การควบคุมดูและการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
- การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

053-910-999 ต่อ 608

recruitment.hrksbr@gmail.com

เลขที่ 111/5 หมู่.13 ถนน.เอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

 


สวัสดิการ


1. ค่ารักษาพยาบาล                                             5. ตรวจสุขภาพประจำปี


2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน         6. โบนัสประจำปี                   
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                        7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี                              8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)


 


 


หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล   จำนวน 1 ฉบับ


2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ    จำนวน 2 ฉบับ


3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก  ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว    จำนวน 3 รูป


4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43      จำนวน 1 ฉบับ


5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์   จำนวน 2 ฉบับ


6. หนังสือรับรองการทำงาน     จำนวน 2 ฉบับ


7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)


***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***


     


 


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)


อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์)


โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร


และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่  recruitment.hrksbr@gmail.com

ตำแหน่งงานล่าสุด