รายละเอียดตำแหน่งงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

14 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- ค่าจ้างวันละ 650 บาท
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากมีเหตุลดหย่อนสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
พนักงานเปล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- ค่าจ้างวันละ 330 บาท
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากมีเหตุลดหย่อนสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- ค่าจ้างวันละ 330 บาท
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากมีเหตุลดหย่อนสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

+++ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน+++

****** เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร******
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
- ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง www.crhospital.org

ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

053-910600

Nantana02072534@gmail.com

เลขที่ 1039 ถนน.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด