รายละเอียดตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ


1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบ (ประจำศูนย์รับน้ำนมดิบพญาเม็งราย)
- อัตราว่าง 1 อัตรา
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนแรกเข้า 9,450 บาท /เดือน (ปรับตามโครงสร้างของสหกรณ์)
- ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
- จบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าแรงวันหยุด
- ห้องพักเจ้าหน้าที่

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือทรานสคริปที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
(1)เวลาปฏิบัติงานเช้า 7.00 -12.00 น. เวลาปฏิบัติงานเย็น 17.00-20.00 น.
(2)ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมของสมาชิกเบื้องต้นก่อนนำน้ำนมดิบเข้าโรงาน หากพบน้ำนมดิบสมาชิกที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบหรือผู้จัดการทันที
(3)ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์รับน้ำนมดิบและห้องรับน้ำนมดิบให้สะอาดอยู่เสมอ
(4)ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำนมดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอยู่เสมอ หากอุณหภูมิน้ำนมดิบไม่อยู่ในเกณฑ์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบหรือผู้จัดการทันที

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ระหว่างวันที่ 10-30 มิถุนายน 2564 (ในเวลาราชการ)
เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด

053729432, 0819604963

milkcr.dairy@gmail.com

เลขที่ 104 หมู่.8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250

ตำแหน่งงานล่าสุด