รายละเอียดตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 7,960 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน ๑ อัตรา ตังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๗,๙๖๐ บาท
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชซา
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
มีใจบริการ และจิตอาสาเป็นอย่างดี

๒. เอกสารหลักฐาน
๒.๑ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นต่ำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ หนังสือรับรองทางการศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. - ๓๖.๐๐ น. มาสมัคร
ด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (เว้นวันหยุดราซการ)

ดูประกาศเพิ่มเติม :
https://cvc.ac.th/cvc2011/files/20100001_21060914140059.pdf
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

053713036

sindyc@hotmail.com

เลขที่ 670 ถนน.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด