เจ้าหน้าที่การเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
***************************
ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ไปแล้วนั้น
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวรุ่งนภา อินตา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

https://drive.google.com/file/d/1-WWQhEb_6NdJPMKY2FLci98DASzH5yS-/view
ข้อมูลติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

053916002

cooperative@mfu.ac.com

เลขที่ 333 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด