ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ภาระงาน
๑) งานเตรียมผู้ป่วยและช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้
๒) งานจัดเตรียมเครื่องมือ และดูแลวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
๓) งานจัดเตรียมอุปกรณ์ทำฟันให้พร้อมปฏิบัติการ
๔) ดูแลรักษาและตรวจสอบครุภัณฑ์ทันตกรรม และยูนิตทำฟันภายหลังการใช้งาน
๕) ล้างทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม พร้อมจัดเซ็ตเครื่องมือเพื่อให้ปราศจากเชื้อและรับส่งอุปกรณ์กับหน่วยปลอดเชื้อ
๖) ถ่ายเอ็กซเรย์ฟันให้แก่ผู้ป่วย
๗) ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วย รวมถึงคำแนะนำหลังการรักษา
เช่น แนะนำการดูแลรักษาฟันปลอม แนะนำการปฏิบัติตนหลังผ่าฟันคุด ถอนฟัน เป็นต้น
๘) ช่วยงานเวชระเบียน คัดกรองผู้ป่วย ก่อนรับการรักษา
๙) บันทึกข้อมูลค่ารักษาทางทันตกรรม นัดหมายผู้ป่วย
๑๐) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานทันตแพทย์ และผู้ป่วย Unit อื่น กรณีที่ยังไม่มีผู้ป่วยที่ตนต้องช่วย
ข้างเก้าอี้
๑๑) ออกหน่วยโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
๑๒) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
๑) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
๒) หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓) มีความพร้อมในการเรียนรู้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้
๔) สามารถทำงานนอกเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมายได้

ลิงก์ ประกาศรับสมัคร

https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNewPage.aspx?type=2&NoticeID=2952&fbclid=IwAR1qTJJmWKECZpZJGxJirsgyFV_d6qSx7cDgM5FVMvUDxNM7pyXOfAa-Jeg

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

053913300

dentistry@mfu.ac.th

เลขที่ 365 หมู่.12 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

อื่น ๆ

https://dentistry.mfu.ac.th/dentistry-home.html

ตำแหน่งงานล่าสุด