เจ้าหน้าที่การเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
***************************
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ไปแล้ว นั้น
สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓


(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
๑ นางสาวรุ่งนภา อินตา
๒ นางสาวสุวิชฌญานันท์ ก้อนแก้ว
๓ นางสาวธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
๔ นายภาณุวิชญ์ สุทธสม
๕ นายกิตติพล ขันตี

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานที่
ห้องชงโค ชั้น ๓ ตึก E-park อาคาร M-Square

https://drive.google.com/file/d/127eSTPyo36x87qfcN6-7TR5rUwhITSfp/view
ข้อมูลติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

053916002

cooperative@mfu.ac.th

เลขที่ 333 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด