เจ้าหน้าที่การเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
***************************
ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ไปแล้ว นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังรายชื่อที่แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓


(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ดังนี้

๑.นางสาวสุมนัส อุทาหร
๒.นางสาวปรียานุช บั้งเงิน
๓.นายศุภศิษฎิ์ คำรังษี
๔.นางสาวรัชนู นางแล
๕.นางสาวรุ่งนภา อินตา
๖.นางสาวพัชรินทร์ พุทธศิริ
๗.นางสาวจิตตราภรณ์ เบิกบาน
๘.นางสาวศศิภา วัฒนาพร
๘.นางสาววิจิตรา ร้องหาญแก้ว
๑๐.นางสาวนิโลบล สุวรรณ์
๑๑.นายประดิษฐ์ อุปมา
๑๒.นางสาวสุวิชฌญานันท์ ก้อนแก้ว
๑๓.นางสาวหิรัณยา แก้วมณี
๑๔.นางสาวธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
๑๕.นางสาวศิริพร ภีรบรรณ์
๑๖.นายหิรัญ จีรชัยไพศาล
๑๗.นายภาณุวิชญ์ สุทธสม
๑๘.นายกิตติพล ขันตี
๑๙.นายหิรัญกฤษฎิ์ เยาว์ธานี

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- วิชาความรู้ทั่วไป
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้

สถานที่สอบข้อเขียน
ห้องชงโค ชั้น ๓ ตึก E-park อาคาร M-Square

https://drive.google.com/file/d/1zl1bPbjVSyiCzpBQN7LvTHBwQaOcv6vi/view
ข้อมูลติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

053916002

Cooperative@mfu.com

เลขที่ 333 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด