ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year
***************
ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year จำนวน 2 ตำแหน่ง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 25พฤศจิกายน 2563 นั้น
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year ดังนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข) การสอบคัดเลือก
- ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint) 60 คะแนน
- สอบอัตนัย 10 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน
หมายเหตุ ผู้สอบผ่านการแข่งขันจะต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล
โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หากไม่มาทำการสอบคัดเลือกในวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาในวันดังกล่าวด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บุญเชิด ลีลาคุณากร
(นายบุญเชิด ลีลาคุณากร)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
01 นางสาวธาดารัตน์ คุณหลัก
02 นายศุภศิษฎิ์ คำรังษี
03 นางสาวสิริพร บัญชานิตยกาล
04 นางสาวกาญจนา ภัทรมุทธา
05 นางสาวกนิษฐา ศรีเปารยะ
06 นายพุฒิพัฒน์ แก่งศิริ
07 นางสาวสุทธิพร ตาวิยะ
08 นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ดี
09 นางสาววราพร เพ็ชร์ทอง
10 นางสาวณัฐชญาณ์ ไชยจำเริญ
11 นางสาวปวีณา สมุดความ
12 นายณัฐวุฒิ ไกรณรงค์
13 นางสาวนวรัตน์ คำวาง
15 นางสาวปุญญิศา วินสา
16 นางสาวภัสสรินทร์ อัจจิมากุล
17 นางสาวธิดารัตน์ ยะจินดา
18 นางสาวเกสรา โพธิสุข
19 นางสาวเฌอกาญน์ แก้วพามา
21 นางสาวกนกวรรณ ไชยวงค์
25 นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร
26 นางสาวสุดารัตน์ คำจันทรา
27 นายอดุลวิทย์ สุปีนะ
28 นายสิทธิศักดิ์ คำดี
29 นางสาวสุภาคินี ธิกุล
30 นายแสงทิพย์ ไชยมงคล
31 นางสาวรินจง จันทร์พร
32 นายวสันต์ สวนกาศ
33 นายนรวัฒน์ ศรีปุริ
34 นางสาวปวีณ์สุดา มหาวงศ์
35 นายอนันดา สกุลพระพร
ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

052029211

p060318183@hotmail.com

เลขที่ 209 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด