เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า IT หลายหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ

ผู้จัดการสาขา

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 25,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กำลังขยายกิจการเพิ่มสาขาในจังหวัดเชียงราย, พะเยา, เชียงใหม่ และเพิ่มอัตราบุคลากรในสาขา (แม่สาย,แม่จัน,ห้วยไคร้,เชียงแสน,ดอยหลวง,เวียงชัย,เชียงรุ้ง,เชียงของ,บ้าต้า,พญาเม็งราย,เทิง,พาน,ป่าแดด,เชียงคำ,ปง,ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ) สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมงานกับบริษัท
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยสินค้าภายในสาขา สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
- บริหารจัดการสินค้าในสต็อกในสาขาได้อย่างดี
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของสาขา และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
- ค่าตำแหน่งงาน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่า incentive
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
หัวหน้าการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- สำรวจตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแนวโน้ม และแผนงานการขายของบริษัท
- สรุป และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- จัดทำแผนการตลาดการจัดรายการสินค้าโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิกาศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีความอดทน สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ผลตอบแทน + สวัสดิการ
- เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ตามการตกลง)
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพนักงาน (ส่วนลดราคาพนักงาน)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- จัดหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ดี
- มีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
ผลตอบแทน + สวัสดิการ
- เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (หรือตามการตกลง)
- ประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพนักงาน (ส่วนลดราคาพนักงาน)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
พนักงานธุรการการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 0 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้า
- ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
- พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
- ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
- งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานสินเชื่อชาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-การตรวจสอบเครดิตของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ก่อนปล่อยสินให้กับลูกค้า
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
- เป็นคนในพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
ช่างบริการ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- งานบริการซ่อม ติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
- งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม
- ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ, ออกไปให้บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ลูกค้า
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงานหลัก
ตรวจสอบงานตามระบบบริษัท, ตรวจสอบสต็อกสินค้าแต่ละสาขา
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานขายชาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย
- ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานขับรถส่งของ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการขนย้ายสินค้าให้กับลูกค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1.ดูแลภาพรวมของเพจFacebookและสื่อออนไลน์อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ไดรับมอบหมาย
2.คิดContent ในการโปรโมทสินค้าผ่านทาง Onlineและช่องทางอื่นๆ
3.วางแผนสื่อสารทางการตลาด โปรโมชั่น โฆษณา กลยุทธ์ทางการตลาด
4.เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าของบริษัท
5.ประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิกและฝ่ายจัดทำ Media
6.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แบรนด์ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-32 ปี
2.วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
3.มีทักษะในการประสานงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.มีประสบการณ์ในการดูแลเพจหรือทำเนื้อหา Content
5.มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online&Digital Marketing
6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ค่าคอมมิชชั่น
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
พนักงานคลังสินค้า (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1.ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้ารับเข้า , การเบิก-จ่ายสินค้าส่งแผนกจัดเรียง
2.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า
3.เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
4.ตรวจเช็คสินค้าและเคลมประกันสินค้าชำรุดเสียหาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
2.วุฒิการศึกษา ม.3 .ขึ้นไป
3.มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
4.มีใบขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่รถ 6 ล้อพิจารณาเป็นพิเศษ
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1.ทำงานจัดแพ็คสินค้า ตามออเดอร์ให้ถูกต้อง
2.ทำงานจัดเตรียมสินค้า สำหรับพร้อมขาย
3.บรรจุผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้มีความเรียบร้อยและไม่เสียหาย
4.รับผิดชอบจัดเรียงและดูแลสินค้าโซนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
แม่บ้าน (สามารถนอนบ้านนายจ้างได้)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศหญิงอายุ 30 ปีขึ่นไป
- สามารถอ่านออก เขียนได้
- รักงานทำความสะอาด ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- พิจารณาคนต่างด้าว (พม่า, ไทยใหญ่)
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

053-774774 ต่อ 104

sahathanee.hr@gmail.com

เลขที่ 99/15 หมู่.13 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์, ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

ตำแหน่งงานล่าสุด