รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า IT หลายหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ

ผู้จัดการสาขา

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 0 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กำลังขยายกิจการเพิ่มสาขาในจังหวัดเชียงราย, พะเยา, เชียงใหม่ และเพิ่มอัตราบุคลากรในสาขา (แม่สาย,แม่จัน,ห้วยไคร้,เชียงแสน,ดอยหลวง,เวียงชัย,เชียงรุ้ง,เชียงของ,บ้าต้า,พญาเม็งราย,เทิง,พาน,ป่าแดด,เชียงคำ,ปง,ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ) สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมงานกับบริษัท
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยสินค้าภายในสาขา สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
- บริหารจัดการสินค้าในสต็อกในสาขาได้อย่างดี
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของสาขา และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
- ค่าตำแหน่งงาน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่า incentive
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
หัวหน้าการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 0 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- สำรวจตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแนวโน้ม และแผนงานการขายของบริษัท
- สรุป และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- จัดทำแผนการตลาดการจัดรายการสินค้าโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิกาศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีความอดทน สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ผลตอบแทน + สวัสดิการ
- เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ตามการตกลง)
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพนักงาน (ส่วนลดราคาพนักงาน)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
พนักงานธุรการ-การเงิน ประจำสาขาแม่สาย ด่วน...

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้า
- ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
- พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
- ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
- งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานสินเชื่อ แม่สาย ด่วน!!!!!

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-การตรวจสอบเครดิตของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ก่อนปล่อยสินให้กับลูกค้า
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
- เป็นคนในพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานขายชาย เวียงเชียงรุ้ง,ฝาง

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาo
-สามารถเจรจาการขายและรายละเอียดของสินค้ากับลูกค้าได้
-สามารถปิดการขายได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ,มนุษย์สัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงาน, เจรจาต่อรองได้ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการขนย้ายสินค้าให้กับลูกค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อและธุรการอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ,มนุษย์สัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงาน, เจรจาต่อรองได้ดี
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
พนักงานขายสื่อออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1.สามารถใช้ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
2. มีประสบการณ์เป็นแอดมินเพจ หรือเคยขายของออนไลน์
3.ตอบคำถาม ข้อสงสัยและให้ข้อมูลลูกค้าผ่านทาง Social Media เพื่อปิดยอดขาย
4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า
5.รับเรื่องร้องเรียนแลัช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
6.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้า

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือหญิง
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสตามผลประกอบการ
พนักงานตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ, ตรวจสอบเอกสาร,สต๊อกสินค้า

คุณสมบัติ
- หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านงานตรวจสอบสต๊อกสินค้า
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและพื้นที่ต่างจังหวัดได้
- มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา,
- ข้อห้าม ไม่ติดโซเชียล, มือถือ
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
พี่เลี้ยงเด็ก+แม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศหญิง
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-เป็นคนที่ใส่ใจ รักเด็ก
-สะอาด มีสัมมาคารวะ มารยาทดี
-มีความซื่อสัตย์และรอบคอบ ตรงต่อเวลาในการทำงาน
-มีความรับผิดชอบสูงในหน้าทีรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานแม่บ้านได้
-มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ


ลักษณะงาน :
- บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
- สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน
- จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท
- ติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขา และ supplier
- ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

053-774774 ต่อ 104

sahathanee.hr@gmail.com

เลขที่ 99/15 หมู่.13 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์, ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

ตำแหน่งงานล่าสุด