หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- จัดหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
-มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ดี
-มีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการ ( สามารถโยกย้าย หรือประจำสาขาต่างจังหวัดได้)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน:
-ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
-ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
-บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ
-สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
-บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
-สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น หลายรายการ

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 25-45 ปี มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานขาย (ประจำสาขาแม่สาย , สาขาเชียงแสน ,สาขาแม่จัน ,ป่าแดด ,ฝาง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น หลายรายการ

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาห้วยไคร้ (ด่วน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่นในการจัดเก็บติดตามหนี้
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
พนักงานธุรการ (ประจำ สาขาปง , สาขาดอยหลวง, ฝาง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน:
-ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่
-ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
-พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
-ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
-และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ และมีค่าคอมมิชชั่นให้
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานคลังสินค้าออนไลน์ (เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้ารับเข้า , การเบิก-จ่ายสินค้าส่งแผนกจัดเรียง
-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า
-เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
-ตรวจเช็คสินค้าและเคลมประกันสินค้าชำรุดเสียหาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 .ขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่รถ 6 ล้อพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-ทำงานจัดแพ็คสินค้า ตามออเดอร์ให้ถูกต้อง
-ทำงานจัดเตรียมสินค้า สำหรับพร้อมขาย
- .บรรจุผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้มีความเรียบร้อยและไม่เสียหาย
- รับผิดชอบจัดเรียงและดูแลสินค้าโซนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
แม่บ้าน ทำอาหาร

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

ไม่ระบุ , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-จัดเตรียมอาหาร 3 มื้อ
-ทำความสะอาดห้องครัว และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีความรู้พื้นฐานด้านอาหารไทย จีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย

053-774774

sahathanee.hr@gmail.com

ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อื่น ๆ

** สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ **


พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง  ค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย


 


** สวัสดิการพนักงาน **
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี
2. วันหยุดนักขัตฤกษ์  13  วัน/ปี
3.  ชุดยูนิฟอร์ม
4.  รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
5.  ตรวจสุขภาพประจำปี
6.  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
7.  กองทุนกู้ยืม
8.  เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ
9.  ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก
12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


 


** เอกสารและหลักฐานในการสมัคร **
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     2    ใบ
2 สำเนาบัตรประชาชน   2    ใบ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน    1    ใบ
4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ   1    ใบ
5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี       1    ใบ
6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี       1    ใบ


 


หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย  
99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย   อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000   หรือ  
ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล
หรือส่ง resume e-mail  :  sahathanee.hr@gmail.com