เจ้าหน้าที่การเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
(๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว
(๖) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๗) ไม่เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(๘) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(๙) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(๑๐) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าทางด้าน การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. ภาระงาน
๓.๑ ให้บริการทางด้านการเปิด-ปิด บัญชี
๓.๒ ให้บริการรับฝาก-ถอน เงินจากบัญชี
๓.๓ จัดทำรายงานสรุปรายการรับฝากถอน เปิดบัญชี ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี
๓.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดผู้ฝากรายตัว ตามรายงานเงินฝากประจำวัน ประจำเดือน
๓.๕ จัดเก็บรักษาหลักฐานการเปิดบัญชี การรับฝากเงิน การถอนเงิน และทะเบียนรายตัวของ
ผู้ฝากเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง
๓.๖ ดำเนินการนำฝากเงินและถอนเงินกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อย
๓.๘ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. วิธีการและกำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด กลุ่มอาคาร M-Square ตึก E-park ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังกล่าว ทั้งนี้สหกรณ์จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๑๖๐๐๒ หรือ ๐๖๒ ๐๒๗ ๖๐๐๒ โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕. หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
๕.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ๑ ฉบับ
๕.๓ สำเนารับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๕.๖ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
๕.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ ใบ
๕.๘ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative ในหมวดหัวข้อประกาศ

ข้อมูลติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

053-916002

Cooperative@mfu.ac.th

เลขที่ 333 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด