เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 10,300 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ
ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
*****************************

ด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหา และบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาจึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการจ้างโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๐,๓๐๐ บาท

๓. คุณสมบัติทั่วไป

     ๓.๑  เพศชาย 

     ๓.๒  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

๓.๓  มีทักษะในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน
        ตลอดเวลา

     ๓.๔  มีทักษะการทำงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     ๓.๕  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุขุม สุภาพเรียบร้อยมีความรับผิดชอบและ
รักงานบริการ

     ๓.๖  มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

     3.7  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

     3.8  หากมีประสบการณ์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-2-

4. การรับสมัคร

      4.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

                      ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (เว้นวันหยุดราชการ)

4.๒ เอกสารประกอบการรับสมัคร

          4.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ๑  นิ้ว                                 จำนวน  ๑  รูป

          4.๒.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                         จำนวน  ๑  ฉบับ

          4.๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน  ๑  ฉบับ

          4.๒.๔  สำเนาวุฒิการศึกษา                                     จำนวน  ๑  ฉบับ

          4.๒.๕  อื่น ๆ (หนังสือรับรองการผ่านงาน,แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ)

5. การคัดเลือก  

          การคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้อง ๓๑๑ อาคาร ๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมสันป่าแดง ๑ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรู้รักสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดังนี้

          วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐น.–๑๐.๐๐น. 

๑๐.๐๐น.–๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 1. ความรู้เกี่ยวกับภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่างๆดังนี้

- ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)

2.สมรรถนะ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้

- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) (สอบสัมภาษณ์)

3.ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

 ๕๐ คะแนน

100 คะแนน

50 คะแนน
รวม 200 คะแนน
 6. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนสอบภาคปฏิบัติ มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

7. ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

8. ระยะเวลาการจัดทำสัญญาจ้าง ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

- ๓ –

ผู้สนใจโปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ห้องอำนวยการ อาคาร ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๗๑๑๐๑๘ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

053711018

jj_thailand@hotmail.com

เลขที่ 159 ถนน.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด