จังหวัดเชียงรายขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

จังหวัดเชียงราย ขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยรวม 850 ราย


                นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย พบผู้ป่วยในหลายพื้น จึงได้มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้ช่วยกันเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ 3 เก็บได้แก่ 

 1.เก็บบ้าน วัด โรงเรียน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 

2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยการสำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง เช่น จานรองกระถาง ยางรถยนต์เก่า ภาชนะที่ไม่ใช้ ที่รองกันมด อ่างบัว/อ่างน้ำ ใส่ทรายอะเบจในทุกภาชนะที่จำเป็นต้องรองน้ำไว้ใช้ และ

 3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และช่วยป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย กรณีหากพบว่ามีอาการไข้ 2 วัน และอาการไม่ดีขึ้น ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป


         สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มียอดสะสมรวม ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563  – วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 รวมจำนวน 850 ราย ส่วนในพื้นที่อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดต่อประชากรแสนคน 3 อันดับแรก คือ

1.อำเภอแม่จัน 282.25 

2.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 189.45

3.อำเภอดอยหลวง 124.92 


ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่อำเภอแม่จัน 297 ราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 143 ราย และที่อำเภอดอยหลวง 24 ราย แต่อำเภอเมืองพบผู้ป่วย 201 ราย มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน86.63 ซึ่งคิดในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา คือเดือนมิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 พบผู้ป่วยมากถึง 553 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.1


 ดังนั้นจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือให้ช่วยกันกำจัดลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายอีกด้วย