เทศบาลนครเชียงราย เปิดบริการรถรางนำเที่ยวแบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่าจากสถานการณ์โควิด-19เริ่มผ่อนคลายและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครเชียงรายจึงขอเปิดการนำเที่ยวระบบรถรางตามปกติแบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เที่ยว "นครเชียงราย" นั่งรถราง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย แล้วทุกท่านจะพบมากกว่าการท่องเที่ยว

 

โครงการ “เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน” จุดท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีเส้นทาง คือ

จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราช

จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ

จุดที่ 3 วัดพระสิงห์

จุดที่ 4 วัดพระแก้ว

จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง

จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง

จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง

จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ

จุดที่ 9 สวนตุงและโคมฯ

จุดที่10 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์)

จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง

จุดที่ 12 วัดพระนอน

 

เส้นทางที่ 2 ขึ้น คือ “เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีชีวิตชุมชน” เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เริ่มเดินทางจาก

จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown

จุดที่ 2 วัดเชียงยืน

จุดที่ 3 วัดเชตุพน

จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน

จุดที่ 5 วัดมิ่งเมือง

จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย

จุดที่ 7 วัดพระแก้ว

จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค(พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์)

จุดที่ 9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เทศบาลนครเชียงราย
โทร. 053 715952 (สถานีขนส่งฯ Down Town)
โทร. 053 600 570 (ศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ)