อ.เชียงของ ขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างต้นแบบ สร้างป่าสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยนายก อบต.ริมโขง รองปลัด อบต.ริมโขง ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ผู้ใหญ่บ้านกิ่วกาญจน์ และผู้ใหญ่บ้านกิ่วดอยหลวง ร่วมประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามโครงการร้อยใจรักษ์ โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ ติดตามการจัดทำฝายกักเก็บน้ำ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยฝายตัวแรกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสัปดาห์หน้าจะดำเนินต่อท่อส่งน้ำจากฝายไปกักเก็บในแท้งเก็บน้ำ หลังจากนั้น ชาวบ้านจะรื้อท่อประปาภายในหมู่บ้านเดิมที่ไม่เป็นระบบออก และวางท่อประปาหมู่บ้านใหม่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมู่บ้าน โดยประชาชนช่วยกันออกเงินสมทบซื้อท่อประปา

นอกจากนี้ จะดำเนินการจัดทำฝายกักเก็บน้ำตัวที่สอง อยู่ใต้ฝายตัวแรกลงมาประมาณ 700 เมตร พร้อมทั้งทำฝายชะลอน้ำดักตะกอน สร้างความชุ่มชื้นเป็นระยะๆ ระหว่างฝายตัวแรกกับฝายตัวที่สอง และจะทำฝายชะลอน้ำดังกล่าวไปเรื่อย ๆ ตลอดลำห้วยในระยะต่อไป โดยฝายตัวที่สองมุ่งเน้นน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรเป็นสำคัญ

 

จากนั้นจะพัฒนาอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักโรงเรือนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้ เป้าหมาย รับสมัครสมาชิก จำนวน 15 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2 โรงเรือน ภายในสัปดาห์หน้า และมอบหมายให้รองปลัด อบต.ริมโขง ในฐานะ Mr.AD1 จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการเร่งด่วน (Quick Win) รอบสองจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริต่อไป

 

 

โดย นอภ.เชียงของได้นำคณะลงสำรวจพื้นที่ ที่จะทำโรงเรือนปลูกผักต้นแบบในที่ดินของ นายชัยเจริญ แซ่ว้า ผู้ใหญ่บ้านกิ่วกาญจน์ และนายเลาเกา แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้านกิ่วดอยหลวง เพื่อนำไปออกแบบแปลงโรงเรือนต้นแบบต่อไป

 

สำหรับการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ นอภ.เชียงของ เผยว่า ได้ดำเนินการตามต้นแบบตัวอย่างโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และได้ลงสำรวจพื้นที่ ที่จะทำแปลงต้นแบบโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในที่ดินของ นายชัยเจริญ แซ่ว้า ผู้ใหญ่บ้านกิ่วกาญจน์ ที่อาสาทำแปลงต้นแบบเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่น โดยจะดำเนินการออกแบบแปลง จัดหาพันธุ์ไม้ 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม้ป่าเรือนยอดสูง ไม้ผล ไม้พุ่ม ไม้เรี่ยดิน และไม้หัวในดิน และจะได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกพันธุ์ไม้ดังกล่าวในพื้นที่แปลงต้นแบบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

 

ส่วนการจัดทำแปลงต้นแบบมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างป่าสร้างรายได้บ้านกิ่วกาญจน์และบ้านกิ่วดอยหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

นอภ.เชียงของ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเรียนเชิญหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้ พร้อมด้วย นายกำพล สุวรรณกุล ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ เกษตร อ.เชียงของ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. นายก อบต.ริมโขง ปลัด อบต.ริมโขง Mr.AD1 AD2 และ AD3 ลงสำรวจพื้นที่แปลงต้นแบบโครงการปลูกผักโรงเรือน และแปลงต้นแบบโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. และร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านกิ่วกาญจน์ และกิ่วดอยหลวง ในเวลา 20.00 น. ณ โรงเรียน ตชด. เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนด ต่อไป

 

ภาพและข่าว / https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1386791/