27 ธันวาคม 2014 เวลา 12:10:21 น.

ตามรอยละครดัง ไร่ชาฉุยฟง : ไร่ชาบรรยากาศสุดโรแมนติก@เชียงราย

   ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ส่งเสริมให้ประชากรมีอาชีพการเกษตร ด้วยโอกาสนี้ คุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ริเริ่มการปลูกใบชา โดยได้ก่อตั้งโรงงานชาฉุยฟง จำกัด เมื่อปีค.ศ. 1979 (พ.ศ.2522) ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านพญาไพร ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น โดยได้รับการสนับสนุนแนะนำจากโครงการหลวงฯและได้รับประสานความช่วยเหลือ จากสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากจีนไต้หวัน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ปลูกใบชาในพื้นที่อากาศอันเหมาะสมแห่งนี้จนได้รับความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

   เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา คุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ขยายกิจการ โดยชักชวนมวลชนในหมู่บ้านพญาไพรและใกล้เคียงได้เข้าร่วมโครงการปลูกชาพันธ์ดี เพื่อนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานของบริษัทชาฉุยฟง จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมมือกันขยายพื้นที่ปลูกชาประมาณ 300 ไร่ในเวลาขณะนั้น บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแห่งจีนไต้หวัน ได้มอบต้นกล้าชาอู่หลง ซึ่งเป็นชาพันธุ์ดี จำนวน 360 ต้น มาเพาะขยายกล้าพันธุ์ พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญฯในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้พัฒนาไร่ชาจนกลายเป็นแบบอย่างของการเกษตรในพื้นที่ภูเขาสูง และมีผู้เข้าโครงการกับ บริษัทชาฉุยฟง จำกัด จากพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาการในเขตพิ้นที่บริการตามโครงการของ บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ดีขึ้นกว่าเดิม

   จากการพัฒนาการลงทุนดังกล่าว และประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 30 ปี ของคุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ขยายพิ้นที่ทำไร่ชาพร้อมได้ก่อสร้างโรงงานผลิตใบชาแห่งใหม่ในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) ณ บริเวณดอยแม่สลองในตำบลป่าซางตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในพื้นที่กว่า 400 ไร่ โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชน และได้พัฒนาชาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายด้วย ผลผลิตใบฉาจากโรงงานแห่งนี้ได้เป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดสากลในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉุยฟง, ไร่ชาฉุยฟง, แม่จัน, ไร่ชาวิวสวย, ไร่ชาเชียงราย, ฉุยฟงแม่จัน, ไร่ชาแห่งรัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำค้น :ฉุยฟง, ไร่ชาฉุยฟง, แม่จัน, ไร่ชาวิวสวย, ไร่ชาเชียงราย, ฉุยฟงแม่จัน, ไร่ชาแห่งรัก
ข้อมูลติดต่อ :http://www.chouifongtea.com/ Tel . 053-771563

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com