15 มิถุนายน 2017 เวลา 11:09:20 น.

ภูหลงถัง สระมังกร ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ - เยือนรอยพระบาท ร.9 จำลอง@วนอุทยานพญาพิภักดิ์

ศาลารอยพระบาท
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองเจ้าโสมสวลีฯ เพื่อทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฏร ณ ฐานปฏิบัติการพญาพิภักดิ์บนสันดอยยาว จังหวัดเชียงราย และพสกนิกรชาว อำเภอเทิง และอำเภอใกล้เคียงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พ.ท.วิโรจน์ ทองมิตร ผบ.พัน ร.473 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต ประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับลงบนแผ่นพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและพสกนิกรทั้งปวง อีกทั้งถือว่าเป็นการประกาศชัยชนะในการต่อสู้ดังกล่าว ณ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯก็ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ตามที่ขอ
 
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯองค์จอมทัพไทยที่ได้เสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารและราษฏร พร้อมทั้งทรงกระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ไว้ ณ ฐานปฏิบัติการ-พญาพิภักดิ์ ในครั้งนั้น มีผลทำให้ ผกก. และมวลชนในพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือฐานที่มั่นของตนทุกแห่ง และยินยอมมอบอาวุธิที่ใช้ในการต่อสู้ ร่วมทั้งเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ในการภายหลังจนหมดสิ้น อีกทั้งให้คำมั่นสัญญาว่า ยินดีที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้กฏหมายไทยตลอดจนยกเลิกการปลูกพืชเสพติดทุกชนิดในเวลาต่อมา
 
ปัจจุบันรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐาน ณ ศาลารอยพระบาท ร.9 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช (จังหวัดเชียงราย)
 
ศาลารอยพระบาท ดอยพญา่พิภักดิ์ สร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2537 โดยกรมโยธาธิการจังหวัดเชียงราย รอยพระบาทที่นำมาแสดงนี้สร้างขึ้น โดย นายนิพนธ์ แจ้งจันทร์ หัวหน้าประจำอำเภอขุนตาล ผู้ดูแลศาลารอยพระบาท คือ กรมโยธาธิการจังหวัดเชียงราย และวนอุทยานพญาพิภักดิ์ดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลารอยพระบาทฯ

หลงถัง "ดินแดนสระน้ำมังกร"
สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที 

ภูหลงถัง

เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

วันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขตปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี

สระน้ำภูหลงถัง เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำ ตลอดทั้งปี ชาวม้งเีรียกว่า ภูหลงถัง คำว่า หลงถังมาจากภาษาจีน หมายถึง มังกร เมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว ชาวม้ง เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร และชาวม้งก็ได้ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ ณ ที่บริเวณแห่งนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันและเทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้ร่วมกับบ้านพญาพิภักดิ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย จัดสร้างรูปปั้นมังกร และ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระให้มีความสวยงาม

ส่วนที่มาของชื่อ "ภูหลงถัง" มาจากคำว่าภูหลงถัง เป็นภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า "สระน้ำมังกร"

จุดชมวิว เป็นสถานที่ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม โดยเฉพาะบนลานชมวิวในวันที่ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างได้อย่างกว้างไกล อีกทั้งยังสามารถมองไปเห็นยอดแหลมของภูชีฟ้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย และบริเวณนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์รูปภาพประวัติศาสตร์เป็นการรวบรวมรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนดอยยาว - ดอยผาหม่น ตลอดจนภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญและพสกนิกร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525
 
สวนดอกกุหลาบ ประมาณปี 2550 ได้นำต้นพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธุ์กุหลาบจากประเทศจีน สภาพพื้นที่อากาศของบ้านพญาพิภักดิ์มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกุหลาบ โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ดัลลัส (Dallas) และพันธุ์สีแดง เพราะเป็นที่นิยมของตลาด นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกเยอบีร่า บนพื้นที่บ้านพญาพิภัุกดิ์อีกด้วย 

อำเภอขุนตาล เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน พื้นที่ 255.5 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชากรเผ่าม้ง เผ่าเมี้ยน ไทลื้อ และชนพื้นเมือง ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่น่าสนใจท่องเที่ยว

อำเภอขุนตาล มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่นักท่องเที่ยวควรแวะมาเยือน เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพร้อมสัมผัสสถานที่จริงกับธรรมชาติบนภูหลงถังซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ดังกล่าว ปัจจุบันมีศาลาครอบรอยฝ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่

วัดบ้านต้าอภัยมุข เป็นที่ประดิษฐานของพระแสนแซ่อันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งในบริเวณวัดยังมีต้นโพธิ์ยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย วัดเส้นรอบวงได้ถึง 11 เมตร 9 เซนติเมตร นอกจากนั้นท่านจะได้พบเห็นประเพณี วัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งทัศนียภาพอันงดงาม 
♦ ทริปชิวๆ ภูหลงถัง สระมังกร ♦
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=640096
 

ดอยพญาพิภักดิ์

เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เพื่อทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฎรในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรในพื้นที่ ณ สถานที่แห่งนี้

กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ ชมประวัติศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวก
 - ที่พัก วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์โดยตรง
- ห้องน้ำ

♦ ทริปชิวๆ วนอุทยานพญาพิทักษ์ ♦ 
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=639978

การเดินทางไปดอยพญาพิภักดิ์
เดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกแม่กรณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 แล้วเลี้ยวไปอำเภอพญาเม็งราย ตามทางหลวงหมายเลข 1152 ผ่านบ้านสบเปา-อำเภอพญาเม็งราย-บ้านต้า-อำเภอขุนตาล แล้วเลี้ยวขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 90 ไปทางรพช. ชร. 3123 ถึงบ้านพญาพิภักดิ์แยกเข้าไปดอยพญาพิภักดิ์

ผู้รับผิดชอบดูแล: 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เลขที่ 775 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โทร. 0 5371 1402 โทรสาร 0 5371 1961 
เว็บไซต์ http://www.dnp15.com

 ภูหลงถัง, สระน้ำมังกร, พญาพิภักดิ์, ม้ง, พญาเม็งราย, ขุนตาล, เวียงแก่น, เทิง, ภูชี้ฟ้า, ประตูสู่ภูชี้ฟ้า, จุดชมวิว, จุดชมวิวภูหลงถัง, เที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน, เสียงปืนแตก, คอมมิวนิสต์, วัดบ้านต้าอภัยมุข, พระแสนแซ่, ต้นโพธิ์ยักษ์, ลานจอดรถกว้างขวาง
 
 
 
 
 หมู่บ้านพญาพิภักดิ์
 สระน้ำมังกร
 จุดชมวิว
 
 
 ถนนสายภูหลงถัง - ภูชี้ฟ้า
 
 
 
 
คำค้น :ภูหลงถัง, สระน้ำมังกร, พญาพิภักดิ์, ม้ง, พญาเม็งราย, ขุนตาล, เวียงแก่น, เทิง, ภูชี้ฟ้า, ประตูสู่ภูชี้ฟ้า, จุดชมวิว, จุดชมวิวภูหลงถัง, เที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน, เสียงปืนแตก, คอมมิวนิสต์, วัดบ้านต้าอภัยมุข, พระแสนแซ่, ต้นโพธิ์ยักษ์,
ข้อมูลติดต่อ :ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-797666, 053-797988
การเดินทาง : การเดินทางไปภูหลงถัง ให้เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงราย ผ่าน อ.เวียงชัย หนองหลวง ผ่าน อ.พญาเม็งราย ถึง อ.ขุนตาล ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร รวมระยะทาง 861 กิโลเมตร

- เส้นทางที่ 2 จาก จ.พะเยา ระยะทาง 708 กิโลเมตร ออกจากจังหวัดพะเยาผ่าน อ.จุน อ.เชียงคำ อ.เทิง สู่อำเภอขุนตาล ระยะทาง
รวม 830 กิโลเมตร

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com