http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6808
09 กันยายน 2562 เวลา 16:44 น. เปิดอ่าน 321 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ที่บริเวณสามแยกดอยทอง หน้า สปก.เชียงราย ซึ่งเป็นตลาดเกษตรถาวร แหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเปิดดำเนินการทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 น.-18:00 น. เทียบเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะ ทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นตลาดสินค้าเกษตรจริงแท้ ทุกสิ่งปลอดภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิดที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งระดับประเทศและระดับโลก อาทิเช่น กาแฟ ชา ส้มโอ สับปะรด และข้าว นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังเป็นแหล่งผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดมาโดยตลอด ดังนั้นภาคการเกษตรคือหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย การเปิดศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายในวันนี้ จึงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงรายว่า เป็นการเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรนำไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยเกษตรกรจะได้เรียนรู้วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้สามารถหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยตลาดเกษตรกรแห่งนี้จะเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตการเกษตรหลักของเกษตรกร เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในพื้นที่ทุกวัน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกดอยทอง (หน้า สปก.เชียงราย) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 นถึง 18:00 น. โดยจำหน่ายสินค้าสด โดยตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในราคาย่อมเยา ทั้งสินค้าพืชผักปลอดสารพิษ ผลไม้สดและอาหารเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารแห้ง สินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหารเช่น เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6808