http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6794
05 กันยายน 2562 เวลา 14:46 น. เปิดอ่าน 351 ครั้ง

พิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

นายนิพันธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ที่หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน และนายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีราษฎรในท้องที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหลักฐานการถือครองที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. ที่พี่ยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้มาทำการร้องต่อกรมที่ดิน เพื่อขอให้ทำการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรดังกล่าว

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่พื้นที่ ONE MAP หรือ 1 ตรารางกริด) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตป่าทับซ้อนกัน แต่ไม่อยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ถาวรป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่จำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2513 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ จึงได้จัดทำแผนการ เสนอให้คณะกรรมการพื้นที่พิจารณากำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดพื้นที่ ฯ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นชอบ กำหนดให้พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 เป็นพื้นที่ทำการเดินสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อมาศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเดินสำรวจ เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถลงนามในโฉนดที่ดินได้เนื่องจาก ต้องรอผลพิจารณา กำหนดพื้นที่ ONE MAP ให้เป็นที่แล้วเสร็จก่อน

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปเเบบโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ MRK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถลงนามในโฉนดที่ดินที่ค้างลงนามในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561

ต่อมา ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ได้พิจารณาลงนามในโฉนดที่ดินของราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย จำนวนทั้งสิ้น 597 แปลง จำนวน 293 ราย โดยแยกเป็นที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 28-2-26 ไร่ หลักฐาน น.ส.3 ก.จำนวน 521 แปลง เนื้อที่ 1,002-3-07 ไร่ ที่ดินไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม จำนวน 72 แปลง เนื้อที่ 80-3-26 ไร่

ทั้งนี้ การมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจำนวน 6,400 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 สายสำรวจ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้ จำนวน 6,648 แปลง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

การได้รับมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย เป็นการนำความสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้ทำให้ประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญ ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ โดยนำหลักปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติเพื่อประคับประคองวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ และในที่สุดนำได้นำมาซึ่งความรัก ความหวงแหนแผ่นดินและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6794