http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6569
12 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:13 น. เปิดอ่าน 87 ครั้ง

พิธีเปิดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562

บ่ายวันที(11 ก.ค.62)พันเอก กิตติพล ไพหิรัญ เสนาธิการมณฑลทหารที่ 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562 ที่สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี พันตรี วิเชียร รวมจิต นายทหารเตรียมการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยครูฝึก ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายเม็งรายมหาราชเข้าร่วมพิธี

พันเอก กิตติพล ไพหิรัญ เสนาธิการมณฑลทหารที่ 37 กล่าวว่า กองทัพบกมีความมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้และทักษะในวิชาทหาร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของชาติ อาทิเช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยหวังว่านักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะนำความรู้ที่ได้รับนับจากนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและพร้อมเป็นกำลังสำรองที่ดีต่อไป  

ทั้งนี้เพื่อฝึกสอนให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ในวิชาทหาร เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีความมุ่งหมายด้วยกัน 3 ประการ ประการแรก เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติจึงต้องมีความรักความหวงแหนสามารถที่จะเสียสละและอุทิศชีวิตให้กับชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด ประการที่สอง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพ ประการที่สาม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหารและกับประชาชนรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ซึ่งในจ.เชียงรายมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งสิ้น 3,339 นาย ได้แบ่งเขตรับผิดชอบในการฝึกออกเป็น 5 ศูนย์ฝึก ได้แก่ ศูนย์ฝึกค่ายเม็งรายมหาราช ศูนย์ฝึกโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ศูนย์ฝึกโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ศูนย์ฝึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6569