http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6279
13 มีนาคม 2562 เวลา 09:57 น. เปิดอ่าน 135 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งรวมยอด 26,576 คน

                  นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00น.-17.00น.สำหรับจังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 26,576 คน ใช้วิธีลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตรวม 24,430 คน ใช้วิธีลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนรวม 2,146 คน

               ซึ่ง กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางทั้ง 7 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าจำนวน 13,563 คน และในเขตเลือกตั้งจังหวัด มี อำเภอเมืองเชียงราย ยกเว้น 5 ตำบล คือตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน และตำบลป่าอ้อดอนชัย

             ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จากผู้ลงทะเบียนจำนวน 720 คน และในเขตเลือกตั้ง 3 อำเภอคืออำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

            ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด มี 2 หน่วยคือ หน่วยเลือกตั้งกลางที่หอประชุม อบต.เมืองพาน อำเภอพาน จากผู้ลงทะเบียนจำนวน 829 คน และหน่วยเลือกตั้งกลางที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จากผู้ลงทะเบียนจำนวน 1,380 คนและในเขตเลือกตั้ง 2 อำเภอคือ อำเภอพานกับอำเภอเมืองเฉพาะ 5 ตำบล

            ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง จากผู้ลงทะเบียนจำนวน 994 คน และในเขตจังหวัด 4 อำเภอ คืออำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่หอประชุมอำเภอที่ว่าการอำเภอเชียงของ จากผู้ลงทะเบียนจำนวน 874 คนและใน

           เขตจังหวัดมี 5 อำเภอ คือ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสนเฉพาะตำบลแม่เงิน อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย
            ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายจำนวน 2,152 คน ส่วนในเขตจังหวัด 3 อำเภอคืออำเภอแม่สาย อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสน ยกเว้นตำบลแม่เงิน

            เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 6,064 คน และในเขตจังหวัด 2 อำเภอ คืออำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

           ทั้งนี้ กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00น.-17.00น.ทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง ตามสถานที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกจากนี้ มีป้ายติดประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน และผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองในแต่ละเขตเพื่อให้ประชาชนผู้ไปลงคะแนนเสียงได้ตรวจสอบ ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในครั้งนี้ ซึ่งการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเป็นผู้แทน ติดต่อสอบถามจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-177362-4 หรือสายด่วน กกต. โทร 1444


ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6279