http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6213
05 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 14:10 น. เปิดอ่าน 150 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองระหว่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู องค์การบริหารวส่วนตำบลแม่กรณ์

 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง ระหว่าง เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลดอยฮาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู องค์การบริหารวส่วนตำบลแม่กรณ์ เมื่อวันที่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

ในการร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง ครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆร่วมกัน อันถือเป็นการบูรณาการการพัฒนาตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6213