http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6212
05 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 09:14 น. เปิดอ่าน 117 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทำผิดกฎหมาย

                 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือ ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

                  โดยจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง ยังเป็นการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง มุ่งหวังให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเป็นการเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ สำหรับการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในครั้งนี้ โดยมีพระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้แสดงหลักธรรมเพื่อการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมจัดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และกกต.เชียงราย จัดวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อีกด้วย 


ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด 
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 

แหล่งข่าว สมชาย เกิงฝาก /สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6212