http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6095
05 ธันวาคม 2561 เวลา 13:37 น. เปิดอ่าน 2021 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง จังหวัดพะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา


กําหนดการ โครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร
ภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์ สืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา
กิจกรรมที่ ๑.๑๓ ส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง
ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ณ บ้านสิบสองพัฒนา ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑o.oo น.  ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์บ้านสิบสองพัฒนา

เวลา ๑0.00 น. - ๑๒.00 น.  สาธิตการละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน
๑) การแข่งขันเล่นลูกช่วง
๒) การแข่งขันตีลูกข่าง
๓) การแข่งขันวิ่งแบกก๋วย
๔. การแข่งขันตักน้ําใส่กระบอก
๕) การแข่งขันโก่งเก่ง
๖) การแข่งขันที่สะบ้า
๗) การแข่งขันยิ่งหน้าไม้
๘) การแข่งขันเป่าลูกดอก
๙) การแข่งขันโกคาร์ทม้ง (รถเลื่อนไม้)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านสิบสองพัฒนา
เวลา ๑๔.๐๐ น. ขบวน ๑๙ หมู่บ้าน พร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนสิบสองพัฒนา
เวลา ๑๕.๐๐ น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
เวลา ๑๕.๐๕ น.ขบวนเดินเข้าสู่บริเวณพิธีผ่านหน้าประธานไปยังจุดรวมแถว

เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติขึ้นสู่เวทีเพื่อรับคํากล่าวรายงาน
พิธีกรเรียนเชิญประธานรับฟังคํากล่าวรายงาน
- นายวิโรจน์ แซ่คือ นายกสมาคมมังพะเยา กล่าวต้อนรับ
- นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน
- นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดงาน
- นายวิโรจน์ แซ่คือ นายกสมาคมมังพะเยามอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและแขกผู้มีเกียรติ
- นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้จัดงาน บันทึกภาพหมู่ร่วมกันบนเวที
- การแสดงในพิธีเปิดของกลุ่มแม่บ้านอ้าเภอปง อําเภอเชียงคํา อําเภอภูซาง และอําเภอดอกคําใต้
- เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและแขกผู้มีเกียรติ โยนลูกช่วง กับกลุ่มเยาวชนและแม่บ้าน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมบูทนิทรรศการสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวม้ง

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.oo น.  เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.oo น.  การแสดงหมู่บ้านละ ๑ ชุดการแสดง ๑๔ หมู่บ้านบนเวทีใหญ่
เวลา ๑๙.๐๕ น. - ๒๔.oo น. การแสดงร้องเพลงของนักร้องมังสลับการประกวดธิดาม้งพะเยา

  

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. การละเล่น และการโยนลูกช่วงของหนุ่มสาว
- การแข่งขันกีฬาพื้นเมืองรอบชิงชนะเลิศของแต่ละประเภท
- การแสดงบนเวที ของ ๑๔ หมู่บ้าน

เวลา ๑๔.๐๐ น. การประกวดธิดามังรอบสุดท้าย และชมการแสดงนักร้องจาก สปป.ลาว


วันอังคารที่ 9 มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. การละเล่นของหนุ่มสาว การโยนลูกช่วง การร้องเพลง การแสดงบนเวทีการประกวดต่าง ๆ
เวลา ต.oo น. การประกวดธิดากระดังงาลนไฟ (แม่หม้ายม้งพะเยา)
เวลา ๑๕.น. การร้องเพลงของนักร้องมังที่มีชื่อเสียง สลับกับการแสดงบนเวที


หมายเหตุ :


๑. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวทีเล็ก ตั้งแต่เวลา ๑o.oo - ๑๘.oo น. ทุกชุมชนมาถึงบริเวณสนามพิธีจะเชิญตัวแทน จากแต่ละชุมชน นักจ่อย (ฮาลูจ่า) เป้าปี เป่าขลุ่ย เป๋าเดิน เป่าใบไม้ เป้าแคน สลับกับนักจ่อยสมัครเล่นที่มีชื่อเสียง

๒. ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และพี่น้องชาติพันธุ์มังแต่งกายด้วยชุดม้ง

๓. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.00 น. และ เวลา ๑๕ ๗๐ น.

๔. วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้า แสง สี เสียง ก่อนเริ่มการดําเนินงานในวันจริง

๕. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แหล่งข่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6095