http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6075
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:54 น. เปิดอ่าน 453 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับนักเรียนเข้าเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นป.6

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย หลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเดี่ยวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (English Program,(EP)

รับนักเรียนเข้าเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.6 รับจำนวนจำกัด เพียงชั้นละไม่เกิน 25 คน สอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และ โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น โดยมีทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน โดยจะฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียน ทุกชั้นเรียน ทุกคาบเรียน " Knowledge Character Leadership"


สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูกัญจณีย์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 089-8514409

http://www.amcr.ac.th
https://www.facebook.com/Amcrep2018

แหล่งข่าว ทศพร    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=6075