http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5943
27 กันยายน 2561 เวลา 11:21 น. เปิดอ่าน 1103 ครั้ง

เมืองเชียงราย - เริ่มแล้ว งาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 26-30 ก.ย 2561 นี้

เมื่อวันที่ 26/9/61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงราย GMS อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีพิธีเปิดงาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 อย่างเป็นทางการ โดยมี  นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ด้านนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในนามสํานักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    ได้กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว, เมียนมาร์) มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 กับกลุ่มประเทศ GMS & ASEAN+6 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้กําหนดจัดงาน “ CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 ” ขึ้น สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่  8 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจําหน่ายสินค้ามาจากทุกภาคของประเทศและจากประเทศเพื่อน บ้าน อาทิ สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา จีน เกาหลี และญี่ปุ่น จำนวนกว่า 300 บูธ

 
โดย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs & ChiangraiBrand ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยความร่วมแรง ร่วมใจ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
 
นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงอินโดจีนบน เส้นทางบกสาย R3A มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4  บริเวณอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้เส้นทาง R3B เป็นเส้นทางจากจีนตอนใต้ ผ่านสหภาพ เมียนมาร์ บริเวณอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สําหรับจังหวัดพะเยา มีด่านบ้านฮวก - ปากมอญ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งได้ดําเนินการเปิดเป็นด่านถาวรเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดน่าน ห้วยโก๋น ปากแบ่ง ที่ สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ภายใต้ความได้เปรียบที่ เกื้อกูลกัน สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแบบ ก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ ด้านการค้า การลงทุน และจากผลการจัดงาน “ CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 ” ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทาง/สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้าสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะเป็น การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และประเทศ GMS & ASEAN + 6 ได้ ในระยะยาวต่อไป


 

กิจกรรมภายในงาน
- งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแห่งมิตรภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน+6
- ตลาดประชารัฐต้องชม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- คลีนิคให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
- การแสดงบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง
- กิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน ลุ้นสร้อยคอทองคำ หรือ ช้อปฟรี ท่านละ 1,000 บาท วันละ 15 รางวัล 
 
นอกจากนั้น ยังมีรถบริการรับส่งฟรี จากจุดบริการ 3 จุดในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
จุดที่ 1 สวนตุงถนนคนเดิน 》 ถนนอุตรกิจ 》 ถนนสิงหไคล 》 ถนนพ่อขุน 》 ถนนบายพาส 》 งาน CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
จุดที่ 2 หอนาฬิกา 》 ถนนบรรพปราการ 》 ถนนแยกพหลโยธินเก่า 》 ถนนพ่อขุน 》 ถนนบายพาส 》 งาน CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
จุดที่ 3 สถานีบขส. แห่งที่ 1 》 ถนนประสพสุข 》 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 》 ถนนบายพาส 》 CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร.053-150200,053-150201

อ่านรีวิวงานได้ที่นี่ http://www.chiangraifocus.com/2018/article/245

แหล่งข่าว เชียงรายโฟกัส    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5943