http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5664
04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:20 น. เปิดอ่าน 560 ครั้ง

สำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงราย ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร (แบบ ผตล.2), รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 5 X 7.5 ซม. จำนวน 2 รูป และขนาด 2.5 X 3 ซม. จำนวน 2 รูป , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด 

คุณสมบัติเบื้องต้น  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี นับถึงวันสมัคร (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันสมัคร (4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (5) มีความเป็นกลางทางการเมือง (6) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย (7) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5317 7362 – 4 ต่อ 19-20 หรือโทร 0 2141 8328 หรือที่สำนักงาน กกต.จังหวัด ทุกจังหวัด หรือ www.ect.go.th  

แหล่งข่าว saisunee    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5664