http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5630
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:53 น. เปิดอ่าน 349 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมจำปาลาว  โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  กำหนดกลุ่มเป้าหมายหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประมาณ 350 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  และนายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการการสร้าง/ขยาย/เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว ภูมิภากร ภูมิวัฒน์ / สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5630