http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5499
20 มีนาคม 2561 เวลา 10:57 น. เปิดอ่าน 739 ครั้ง

ขนส่งเชียงราย แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

          นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงและเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประเทศเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังให้อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทอื่นๆ

         ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100% เป้าหมายกำหนดให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกคน ร่วมกันเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นการลดความรุนแรงและความสูญเสียในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

        สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเทิง สาขาอำเภอพาน และสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ด้วยรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ได้ 

แหล่งข่าว ส.ปชส.เชียงราย (นายกังวาล ปริมา)    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5499