http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5383
14 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 10:50 น. เปิดอ่าน 647 ครั้ง

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง"
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ วิสด้า อำเเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

กําหนดการสัมมนา
การสัมมนา เรื่อง “เชียงราย : โอกาสในการคาชายแดนกับประเทศในลุมแมน้ําโขง”
ณ โรงแรมแกรนด วิสตา จังหวัดเชียงราย
ระหวางวันที่ 14-16 มีนาคม 2561


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 08.45-09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายกลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา
09.00-09.30 น. พิธีเปดการสัมมนา/บรรยายพิเศษ “กรมการคาตางประเทศกับการสงเสริมการคาชายแดน” โดย นายอดุลย โชตินิสากรณอธิบดีกรมการคาตางประเทศ หรือผูแทน
09.30-10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “ลูทางการคาชายแดนกับประเทศในลุมแมน้ําโขง” โดย นายนิติ แสงสุกแสง ผูอํานวยการกองความรวมมือการคาและการลงทุน กรมการคาตางประเทศ หรือผูแทน
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารวาง
10.45-11.45 น. การบรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชนในการสงออกไปยังอาเซียนและจีน” โดย ผูอํานวยการกองสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ หรือผูแทน
11.45–12.00 น. ถาม-ตอบ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยาย เรื่อง“สินคาที่มีมาตรการทางการคาและสินคาที่ใชไดสองทาง (Dual Use Items)” โดย ผูอํานวยการกองบริหารสินคาขอตกลงและมาตรการการคา กรมการคาตางประเทศ หรือผูแทน
14.00-14.15 น. รับประทานอาหารวาง
14.15-16.45 น. การเสวนา เรื่อง “เพิ่มศักยภาพผูประกอบการคาชายแดนไทย” โดย ผูแทน จาก สมาพันธโลจิสติกสไทย และ ผูแทน จาก สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ดําเนินการเสวนา โดย นายเลิศชาย พงษโสภณ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
16.45-17.30 น. ถาม-ตอบ
17.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้  http://www.dft.go.th/th-th/seminar14032561

แหล่งข่าว สำนักงานการค้าต่างประเทศ - เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5383