http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5219
04 ธันวาคม 2560 เวลา 13:39 น. เปิดอ่าน 961 ครั้ง

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
------------------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จะดาเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 
๑. จานวนนักเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน (จานวน ๖๐ คน)
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๓ ห้องเรียน (จานวน ๑๐๕ คน)
 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒.๓ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. หลักฐานการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
๓.๓ สาเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๔. การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๖-๖๙๕๖ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tesaban7.ac.th

๕. กาหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
๕.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๓ การคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๕ มอบตัวและชาระค่าเล่าเรียน ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผู้ไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
 

แหล่งข่าว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5219