http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5067
18 กันยายน 2560 เวลา 09:44 น. เปิดอ่าน 1172 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ภายใต้คอนเซ็ป อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก ผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล

   
 
มนต์เสน่ห์ล้านนาตะวันออก สี่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูมรดก ภูมิปัญญาผ้าล้านนาตะวันออก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว รอยไหมใยฝ้ายเชื่อมโยงชุมชน 4 จังหวัด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนา โดยจังหวัดสุดท้ายที่จะจัดงานคือ จังหวัดเชียงราย : งาน “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล”   วันที่  22-24 ก.ย. 2560  ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จังหวัดเชียงราย
 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า
 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาท  ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ  วิถีไทย อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม จึงมีการต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทย  ที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว  นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย หรือกลุ่มจังหวัด  ล้านนาตะวันออก สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิง ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และนิเวศ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดแต่ที่ผ่านปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น
(High Season) เท่านั้น
 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายชุมชน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินโครงการ
 
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก นำมาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงโลว์ซีซั่น (Low Season) หรือ นอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน  จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 

แหล่งข่าว www.toptotravel.com    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5067