http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=138
03 เมษายน 2557 เวลา 00:49 น.

ข่าวสำหรับ สถานีวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจ วิทยุสาธารณะ วิทยุพระพุทธศาสนา

การจัดการประชุม “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการออกอากาศ” 
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะจัดให้มีการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการออกอากาศ”
ระหว่างนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักงาน กสทช. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อมูลทางด้านเทคนิค วงจร การปรับแต่งอุปกรณ์
การติดตั้งสายอากาศ และสภาพปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านเทคนิค และการกำกับดูแลส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค
จึงขอเชิญสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และผู้ประกอบการผลิตเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ที่ประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
กรอกรายละเอียดในใบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด ส่งไปยังสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนแจ้งยืนยันให้เข้าร่วมประชุม ต่อไป 
 
ตารางการจัดประชุม 
1) พิษณุโลก: 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 57 
 
2) เชียงราย: 21 - 22 เม.ย. 57 
 
3) นครราชสีมา: 28 – 29 เม.ย. 57 
4) สุราษฎร์ธานี: 6 – 7 พ.ค. 57 
5) กรุงเทพฯ: 19 – 20 พ.ค. 57 
 
หัวข้อการประชุม 
1. มาตรฐานทางเทคนิค , การวัดค่าตามมาตรฐาน และ หน่วยของการวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มาตรฐานสัญญาณเสียง การบีบอัดสัญญาณเสียง 
3. การมอดูเลตสัญญาณแบบ FM, วงจร PLL , การเข้ารหัสแบบสเตอริโอ (stereo encoder) ,วงจรขยายกำลังความถี่วิทยุ(RF amplifier) แบบต่างๆ เช่นวงจร Class A , Class C 
4. ระบบสายอากาศ , การแพร่คลื่นความถี่วิทยุ เช่น โพลาไรเซชัน การสะท้อน การหักเห 
5. การใช้งานสายอากาศขั้นสูง เช่น การ array การเพิ่มตัวสะท้อน เป็นต้น 
6. สายนำสัญญาณ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องเช่น สาย ¼ ความยาวคลื่น , วงจรกรองความถี่วิทยุ (RF filter) วงจรรวมความถี่วิทยุ (RF combiner) 
7. สรุปปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไขที่ได้จากการประชุม 
 
สนใจติดต่อ: 
กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) ชั้น L อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0-2271-7645, 0-2271-7600 ต่อ 5402 หรือ 5435 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : กสทช.

แหล่งข่าว เสรี เงินประภัศร    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=138