"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

04 ธันวาคม 2560 13:39 น. 925 Views     

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
------------------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จะดาเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 
๑. จานวนนักเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน (จานวน ๖๐ คน)
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๓ ห้องเรียน (จานวน ๑๐๕ คน)
 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒.๓ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. หลักฐานการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
๓.๓ สาเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๔. การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๖-๖๙๕๖ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tesaban7.ac.th

๕. กาหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
๕.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๓ การคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๕ มอบตัวและชาระค่าเล่าเรียน ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผู้ไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
 
 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณข่าว / ภาพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ผวจ.เชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงแสน เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาจากทั่วประเทศ ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
ททท.จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว Local Hero จังหวัดเชียงราย
สัมผัสเสน่ห์แห่งชากาแฟในงาน Best of coffee and Tea @ Chiangrai 2018
เมืองชียงราย - ขอเชิญชวนช็อป ชิม อุดหนุดสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศในงาน CHIANG RAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เมืองเชียงราย - ขอเชิญร่วมนิทรรศการ สานศิลป์ # 1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข ตั้งวันที่ 22 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2561
เทิง - ขอเชิญร่วมงาน เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 15-19 กันยายน 2561
เมืองเชียงราย - ใครจะมาเที่ยวเชียงราย แพลนไว้เลย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 และดนตรีในสวน
เชียงแสน - เชิญชวนเที่ยว งานวัดพระธาตุผาเงา เวียงเก่าเมืองเจียงแสน ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุผาเงา
เมืองเชียงราย - เชิญชวนคนรักชา และกาแฟ ทุกท่านร่วมงาน Best of Coffee & Tea วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ สิงปร์าค จ.เชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
สรรพรส Everything is Pineapple ครั้งแรกในเชียงราย 13 ตุลาคมนี้ ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
น่าน - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์สุดอลังการ พร้อมประกาศผลรางวัล CREATIVE EASTERN LANNA AWARD 2018 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ
เมืองเชียงราย - แจกฟรี!! พิเศษอีก 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) บัตรชมภาพยนตร์ ไบค์แมนศักรินทร์ตูดหมึก รอบพิเศษ
เมืองเชียงราย - แจกฟรี!! บัตรชมภาพยนตร์ แจกฟรี!! บัตรชมภาพยนตร์ "ไบค์แมน ศักรินทร์ ตูดหมึก" รอบพิเศษพรีวิวก่อนเข้าฉายจริง ติดตามในช่วง Live สด กันได้ (พรุ่งนี้) 12/09/61 เวลา 12.30
เมืองเชียงราย - คิงชวน3 ผู้รู้จริง เดี่ยว-จ๊ะจ๋า-นนท์ ร่วมพิสูจน์คุณค่าน้ำมันรำข้าวคิง ในงาน รู้จริง... สุขภาพดีจริง @ห้องคิง ครั้งที่ 2 ที่เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันหนองบัว หมู่ 11 เชื่อมกับหมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com