"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

02 พฤศจิกายน 2560 11:03 น. 502 Views     

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดตัว e-GREET เปลี่ยนภาพลักษณการทักทายประจําวันทางไลนแชท (Line Chat) ดวยภาพความสวยงามของประเทศไทยในแงมุมตางๆ พรอมคําทักทาย คําอวยพร คําคม และชื่อสถานที่ เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางทองเที่ยวใน ปทองเที่ยววิถีไทยเกไกอยางยั่งยืน นี้

 
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ ททท. เปดเผยวา จากการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติมีมติใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand TourismYear 2018” โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น ททท. ซึ่งรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธไดเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและสรางการรับรูถึงนโยบายฯ ดังกลาว ไดจัดทําอัลบั้มภาพ “e – GREET (อี-กรีท)” ซึ่งเปนหนึ่งในชองทางเผยแพรสําหรับโครงการ “e – GREET (อี-กรีท)” เปนพลิกโฉมภาพทักทายตอนเชาซึ่งรูจักกันดีในชื่อกลุมภาพ“สวัสดีตอนเชา” ใหเปนภาพแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เทศกาล งานประเพณี อาหาร บรรยากาศวิถีชีวิต ซึ่งเจาหนาที่ ททท. ไดบันทึกมาจากแหลงทองเที่ยวทั่วไทย พรอมประกอบกับคําสวัสดี คําทักทาย คําอวยพรคําสนุกสนาน หรือคําคม พรอมชื่อสถานที่ ผานตัวอักษรฟอนต“ทัศนจร”และ “ทัศนศึกษา” ที่ ททท. ออกแบบขึ้น กํากับดวยตราสัญลักษณของ ททท. และตราสัญลักษณปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางใหเกิดการสงตอภาพ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเดินทางทองเที่ยวจากภาพที่ไดรับ อีกทั้งยังสรางการรับรูถึงตราสัญลักษณ“ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” อีกดวย

นายยุทธศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา คําวา e – GREET มาจาก e : electronic G : Good R : RelationE : Expression E : Emotion T : Thailand ซึ่งหมายถึง การสงความปรารถนาดีใหแกกันในการเริ่มตนวันใหมดวยความสวยงามของประเทศไทย ภาพชุดดังกลาวจะเริ่มเปดใหดาวนโหลดฟรีได ตั้งแตวันที่1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป จาก www.facebook.com/eGreetTAT (หรือคนหาคําวา “eGREET”) ในเบื้องตน ททท.จะอัพโหลดภาพวันละ 50 ภาพ เปนเวลา 10 วัน รวม 500 ภาพ และผลิตภาพเพิ่มเติมในวาระพิเศษตางๆ อาทิ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูที่สนใจแนะนําขอความเพื่อนํามาประกอบภาพของ ททท. เพื่อผลิตเปน e- GREET ผานเฟซบุกดังกลาวไดดวยเชนกัน
 
     
 
รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติ มีมติใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก ใชอุตสาหกรรมทองเที่ยว สรางรายไดเสริมสรางเศรษฐกิจชาติ ดวยการนําเสนอความ สวยงามตื่นตา วิถีไทย ที่เต็มเปยมไปดวย เสนหในทุกยางกาวสนุก ในทุกกิจกรรมและลีลา สบาย ผอนคลายในทุกทวงทา สุดแซบ อาหารไทยอรอยทุกคํา รวมทั้งมีกิจกรรมดีๆระดับโลกใหรวมสนุกกันทุกเดือน
 
 • สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง วันที่1-3 พฤศจิกายน 2560 สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร
 • การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review
 • 2017 : ASEAN IFR 2017) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาวพัทยา จ.ชลบุรี
 •  การแขงขันการบิน "AIR RACE 1 THAILAND" วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จ.ระยอง    เทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหมวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั่วประเทศ
 •  เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ป 2561 วันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
 •  เทศกาลตุษจีน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2561 ทั่วประเทศ
 • ไหวครูมวยไทยโลก วันที่ 17 มีนาคม 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา
 •  เย็นทั่วหลา มหาสงกรานตวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ทั่วประเทศ
 • งาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2561
 • ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน เดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดโพนชัย และหนาที่วาการอําเภอดานซาย จ.เลย
 •  การจัดแขงขันจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมปโลก โมโต จีพีเดือนตุลาคม 2561 จ.บุรีรัมย
 • ททท. ยังไดจัดทําอัลบั้มภาพ “e – GREET” โดยนําภาพสวยงามของเมืองไทย ประกอบคําบรรยายนารักๆ ใหคน
ไทยสงแชรความปรารถนาดีใหกันไดทุกเชา ดาวนโหลดฟรีได ที่จากwww.facebook.com/eGreetTAT (หรือ
คนหาคําวา “eGREET”)
เที่ยวเมืองไทย รวมภาคภูมิใจในความเปนไทย เติมความสุขใจ เติมชีวิต สรางรายได ใสรอยยิ้ม
ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ๒๕๖๑
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โทร. 1672 เบอรเดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ www.tourismthailand.org


 **ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน  TVC ความยาว 60 วินาที
 https://youtu.be/cqf0QRTJ0Io

**คลิป Attention Lady Travelers - Chiang Rai  
Every year around winter time, we invite all ladies to come to Chiang Rai province up here in the North. If you’re ready, then let’s go.  
TVC ความยาว 2 นาที 32 วินาที 
 
 
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย
เริ่มแล้ว !! ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ พร้อมเชื่อมต่อการเงินไร้พรมแดน ยกทัพแบงก์ บริการทางการเงินการลงทุนอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชียงราย ร่วมงาน Thailand Smart Money เทศกาลการเงิน-ลงทุน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 61
แพร่ - ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ 13หมูป่า ชีวิตติดถ้ำหลวง ให้เข้าชม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
แม่สลองใน - ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล วัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 28 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561
บรรยากาศวันแรก งาน Everything is Pineapple สรรพรส ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคมนี้
เมืองเชียงราย - ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด วันที่ 23 ต.ค. เวลา 23.39 น.
เทศกาลถือศิลกินเจ เชียงราย ประจำปี 2561 วันที่ 9-17 ตุลาคม รวม 9 วัน
เมืองเชียงราย - ขอเชิญชวนร่วมงาน Ryokan art festival 2018 เทศกาลดนตรีที่อบอุ่น ท่ามกลางสายลมหนาวเดือนธันวาคม 8 ธันวาคม 2561 @ลานกลางแจ้งหน้าเรียวกังคาเฟ่
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
โตโยต้าเชียงรายแจกบัตรชมการแข่งขัน โตโยต้า ลีก คัพ 2018 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2561
เชียงรายจัดกิจกรรมวิ่ง เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคมนี้
เชียงใหม่ - เชิญชวนชมงาน Food Pack Asia 2018พบทัพนวัตกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร @เชียงใหม่ ครั้งที่ 2
เมืองเชียงราย - โฮมโปรฯ จับมือกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน Farm@Home ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 21-23 กันยายนนี้
น่าน - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์สุดอลังการ พร้อมประกาศผลรางวัล CREATIVE EASTERN LANNA AWARD 2018 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 8 โครงการ
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน ๖ โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบ บก.06 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com