สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

02 พฤศจิกายน 2560 11:03 น. 377 Views     การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดตัว e-GREET เปลี่ยนภาพลักษณการทักทายประจําวันทางไลนแชท (Line Chat) ดวยภาพความสวยงามของประเทศไทยในแงมุมตางๆ พรอมคําทักทาย คําอวยพร คําคม และชื่อสถานที่ เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางทองเที่ยวใน ปทองเที่ยววิถีไทยเกไกอยางยั่งยืน นี้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ ททท. เปดเผยวา จากการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติมีมติใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand TourismYear 2018” โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น ททท. ซึ่งรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธไดเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและสรางการรับรูถึงนโยบายฯ ดังกลาว ไดจัดทําอัลบั้มภาพ “e – GREET (อี-กรีท)” ซึ่งเปนหนึ่งในชองทางเผยแพรสําหรับโครงการ “e – GREET (อี-กรีท)” เปนพลิกโฉมภาพทักทายตอนเชาซึ่งรูจักกันดีในชื่อกลุมภาพ“สวัสดีตอนเชา” ใหเปนภาพแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เทศกาล งานประเพณี อาหาร บรรยากาศวิถีชีวิต ซึ่งเจาหนาที่ ททท. ไดบันทึกมาจากแหลงทองเที่ยวทั่วไทย พรอมประกอบกับคําสวัสดี คําทักทาย คําอวยพรคําสนุกสนาน หรือคําคม พรอมชื่อสถานที่ ผานตัวอักษรฟอนต“ทัศนจร”และ “ทัศนศึกษา” ที่ ททท. ออกแบบขึ้น กํากับดวยตราสัญลักษณของ ททท. และตราสัญลักษณปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางใหเกิดการสงตอภาพ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเดินทางทองเที่ยวจากภาพที่ไดรับ อีกทั้งยังสรางการรับรูถึงตราสัญลักษณ“ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” อีกดวย

นายยุทธศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา คําวา e – GREET มาจาก e : electronic G : Good R : RelationE : Expression E : Emotion T : Thailand ซึ่งหมายถึง การสงความปรารถนาดีใหแกกันในการเริ่มตนวันใหมดวยความสวยงามของประเทศไทย ภาพชุดดังกลาวจะเริ่มเปดใหดาวนโหลดฟรีได ตั้งแตวันที่1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป จาก www.facebook.com/eGreetTAT (หรือคนหาคําวา “eGREET”) ในเบื้องตน ททท.จะอัพโหลดภาพวันละ 50 ภาพ เปนเวลา 10 วัน รวม 500 ภาพ และผลิตภาพเพิ่มเติมในวาระพิเศษตางๆ อาทิ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูที่สนใจแนะนําขอความเพื่อนํามาประกอบภาพของ ททท. เพื่อผลิตเปน e- GREET ผานเฟซบุกดังกลาวไดดวยเชนกัน
 
     
 
รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติ มีมติใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก ใชอุตสาหกรรมทองเที่ยว สรางรายไดเสริมสรางเศรษฐกิจชาติ ดวยการนําเสนอความ สวยงามตื่นตา วิถีไทย ที่เต็มเปยมไปดวย เสนหในทุกยางกาวสนุก ในทุกกิจกรรมและลีลา สบาย ผอนคลายในทุกทวงทา สุดแซบ อาหารไทยอรอยทุกคํา รวมทั้งมีกิจกรรมดีๆระดับโลกใหรวมสนุกกันทุกเดือน
 
 • สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง วันที่1-3 พฤศจิกายน 2560 สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร
 • การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review
 • 2017 : ASEAN IFR 2017) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาวพัทยา จ.ชลบุรี
 •  การแขงขันการบิน "AIR RACE 1 THAILAND" วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จ.ระยอง    เทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหมวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั่วประเทศ
 •  เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ป 2561 วันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
 •  เทศกาลตุษจีน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2561 ทั่วประเทศ
 • ไหวครูมวยไทยโลก วันที่ 17 มีนาคม 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา
 •  เย็นทั่วหลา มหาสงกรานตวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ทั่วประเทศ
 • งาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2561
 • ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน เดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดโพนชัย และหนาที่วาการอําเภอดานซาย จ.เลย
 •  การจัดแขงขันจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมปโลก โมโต จีพีเดือนตุลาคม 2561 จ.บุรีรัมย
 • ททท. ยังไดจัดทําอัลบั้มภาพ “e – GREET” โดยนําภาพสวยงามของเมืองไทย ประกอบคําบรรยายนารักๆ ใหคน
ไทยสงแชรความปรารถนาดีใหกันไดทุกเชา ดาวนโหลดฟรีได ที่จากwww.facebook.com/eGreetTAT (หรือ
คนหาคําวา “eGREET”)
เที่ยวเมืองไทย รวมภาคภูมิใจในความเปนไทย เติมความสุขใจ เติมชีวิต สรางรายได ใสรอยยิ้ม
ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ๒๕๖๑
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โทร. 1672 เบอรเดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ www.tourismthailand.org


 **ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน  TVC ความยาว 60 วินาที
 https://youtu.be/cqf0QRTJ0Io

**คลิป Attention Lady Travelers - Chiang Rai  
Every year around winter time, we invite all ladies to come to Chiang Rai province up here in the North. If you’re ready, then let’s go.  
TVC ความยาว 2 นาที 32 วินาที 
 
 
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายให้ทุกคนเข้าถึงหนังสือ และรักการอ่าน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จ.เชียงรายเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม วิ่งศุภนิมิตธารน้ำใจไมตรี ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลดนตรี WINTER LOVE SONG 19 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
อบจ.เชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
เชียงรายแต้ๆ โดย ททท.สำนักงานเชียงราย
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย เทศบาลนครเชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย
วันเด็กปีนี้ พลาดไม่ได้มาร่วมผจญภัย โลกแห่งจินตนาการ เสริมทักษะในดินแดน Fantastic World 4.0 13-14 ม.ค. 61 นี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงาน 110 ปี ของดีเวียงป่าเป้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
(ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม“มหกรรมไม้สักเมืองแพร่ ครั้งที่ 4 (Phrae Teak Fair 2017) ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ทีมมายากล-โบโซ่ ชัยเมจิก เชิญชวนน้องๆที่สนใจ ในการแสดงมายากล พบกันในวันเด็กแห่งชาติ ตามจุดต่างๆ ในวันที่เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
Art Fun #2 by ArtBridge ครั้งที่ 2 กิจกรรมวันเด็กที่ขัวศิลปะ
แบล็คแคนยอน ใจดีแจกไอศครีมต้อนรับวันเด็ก 12-14 มกราคม 2561 เท่านั้น
ทวียนต์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับงาน ไฮลักซ์ รีโว่ เฟสติวัล มหกรรม มันส์ ใช่เลย 26 ม.ค. – 4 ก.พ. นี้ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 ณ สนามบินเก่า
::: ข่าวประกวดราคา »
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1
ประกาศราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com