"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
18 พฤศจิกายน 2559 09:46 น. (อ่าน 69 ครั้ง)


แบบแปลนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
18 พฤศจิกายน 2559 09:44 น. (อ่าน 101 ครั้ง)


ราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
18 พฤศจิกายน 2559 09:34 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤศจิกายน 2559 09:32 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมแซมคอสะพานข้ามแม่น้ำจัด หมู่ที่ 4
11 พฤศจิกายน 2559 15:09 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
21 ตุลาคม 2559 13:41 น. (อ่าน 71 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 48 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:00 น. (อ่าน 62 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 10:59 น. (อ่าน 60 ครั้ง)


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11
30 กันยายน 2559 10:53 น. (อ่าน 50 ครั้ง)


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4
30 กันยายน 2559 10:53 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
30 กันยายน 2559 10:52 น. (อ่าน 52 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิวบ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
23 กันยายน 2559 15:50 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
16 กันยายน 2559 16:24 น. (อ่าน 68 ครั้ง)


แบบแปลนจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:49 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:48 น. (อ่าน 96 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:48 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฟือยไฮ หมู่ที่ 1
19 สิงหาคม 2559 15:56 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
19 สิงหาคม 2559 15:45 น. (อ่าน 84 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะตำบลแม่ต๋ำ
19 สิงหาคม 2559 14:55 น. (อ่าน 70 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ซอย 7
05 สิงหาคม 2559 13:20 น. (อ่าน 67 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าม่วง ม.4 ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา
22 กรกฎาคม 2559 18:10 น. (อ่าน 107 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายลุงเริญ บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
22 กรกฎาคม 2559 17:53 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
22 กรกฎาคม 2559 17:53 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าม่วง ม.4
22 กรกฎาคม 2559 17:52 น. (อ่าน 90 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3
22 กรกฎาคม 2559 17:51 น. (อ่าน 80 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:15 น. (อ่าน 77 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:13 น. (อ่าน 96 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซม (ฝายลุงเริญ) บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:09 น. (อ่าน 74 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com