"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
30 กันยายน 2559 10:52 น. (อ่าน 51 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิวบ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
23 กันยายน 2559 15:50 น. (อ่าน 85 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
16 กันยายน 2559 16:24 น. (อ่าน 67 ครั้ง)


แบบแปลนจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:49 น. (อ่าน 97 ครั้ง)


ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:48 น. (อ่าน 95 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
02 กันยายน 2559 14:48 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฟือยไฮ หมู่ที่ 1
19 สิงหาคม 2559 15:56 น. (อ่าน 78 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
19 สิงหาคม 2559 15:45 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะตำบลแม่ต๋ำ
19 สิงหาคม 2559 14:55 น. (อ่าน 69 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ซอย 7
05 สิงหาคม 2559 13:20 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าม่วง ม.4 ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา
22 กรกฎาคม 2559 18:10 น. (อ่าน 105 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายลุงเริญ บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
22 กรกฎาคม 2559 17:53 น. (อ่าน 82 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
22 กรกฎาคม 2559 17:53 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าม่วง ม.4
22 กรกฎาคม 2559 17:52 น. (อ่าน 89 ครั้ง)


เชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3
22 กรกฎาคม 2559 17:51 น. (อ่าน 78 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:15 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:13 น. (อ่าน 95 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซม (ฝายลุงเริญ) บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:09 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซม (ฝายลุงเริญ) บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 กรกฎาคม 2559 16:01 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


เทศบาลตำบลดอนศิลา ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 กรกฎาคม 2559 09:41 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
01 กรกฎาคม 2559 14:42 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 3 หัวก๊อก จำนวน 8 เครื่อง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
01 กรกฎาคม 2559 14:42 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งจำนวน 10ตัว (เทศบาลตำบลแม่สรวย)
01 กรกฎาคม 2559 14:42 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย)
01 กรกฎาคม 2559 14:41 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน (เทศบาลตำบลเวียงพางคำ)
01 กรกฎาคม 2559 14:41 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 5 โครงการ
01 กรกฎาคม 2559 09:36 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังน้ำ 60 ถัง เลขที่3/2559(อบต.ท่าก๊อ)
01 กรกฎาคม 2559 09:18 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประมูลจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ท่าอากาศยานไทย จำกัด)
24 มิถุนายน 2559 14:24 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซม/บำรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคลองท่าช้าง-วัดแก่นเหนือ (เทศบาลตำบลห้วยซ้อ)
24 มิถุนายน 2559 14:24 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (เทศบาลเวียงพางคำ)
24 มิถุนายน 2559 14:24 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com