"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
13 กุมพาพันธ์ 2561 18:44 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
13 กุมพาพันธ์ 2561 17:57 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่าสัก หมู่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
13 กุมพาพันธ์ 2561 15:41 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
13 กุมพาพันธ์ 2561 15:39 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ราคากลางโครงการซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ที่ 3
13 กุมพาพันธ์ 2561 15:29 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคาก
13 กุมพาพันธ์ 2561 14:52 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
13 กุมพาพันธ์ 2561 14:35 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จำนวน 3 ช่วง
13 กุมพาพันธ์ 2561 14:28 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 4,000 ชุด (ตามคุณลักษณะที่ อบต.เทอดไทยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมพาพันธ์ 2561 10:57 น. (อ่าน 42 ครั้ง)09 กุมพาพันธ์ 2561 10:11 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
09 กุมพาพันธ์ 2561 09:37 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7
08 กุมพาพันธ์ 2561 15:26 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.22
08 กุมพาพันธ์ 2561 15:24 น. (อ่าน 43 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลเวียง
08 กุมพาพันธ์ 2561 15:23 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม
08 กุมพาพันธ์ 2561 09:31 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง
08 กุมพาพันธ์ 2561 09:29 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
07 กุมพาพันธ์ 2561 17:04 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ประกาศองค์การบรอหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสายกลาง หมู่ที่ 5 แม่ผง
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:42 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางหมู่ที่ 5 ยาว 50 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:34 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ที่ 6
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:31 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:28 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:25 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 (ดงเจริญ) ยาว 121.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.
07 กุมพาพันธ์ 2561 15:23 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561
07 กุมพาพันธ์ 2561 10:03 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่ (งวดที่ 2)
05 กุมพาพันธ์ 2561 17:29 น. (อ่าน 51 ครั้ง)


ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05 กุมพาพันธ์ 2561 13:40 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 3,782 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมพาพันธ์ 2561 09:58 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 3
02 กุมพาพันธ์ 2561 16:44 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. บ้านแม่ผง ตำบลป่าก่อดำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมพาพันธ์ 2561 16:43 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ) หมู่ที่ 8
02 กุมพาพันธ์ 2561 15:52 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com