"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน :::
 
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : ดารารัศมี บุญเจิง  วันที่  19 มิถุนายน 2018
 19 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการตลาด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชณาพา เสามั่น  วันที่  18 มิถุนายน 2018
 21 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาววนิดา จินาติ๊บ  วันที่  16 มิถุนายน 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า-ส่งออก ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธรการ/ วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย
ชื่อ : นางสาวพรพนม ประทุมวงค์  วันที่  16 มิถุนายน 2018
 44 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ,ประสานงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วารุณี รักเจริญ  วันที่  16 มิถุนายน 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายผลิตหรือควบคุมคุณภาพงาน วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อ : สุภาพร จันทา  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 27 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการการเงิน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัตนาภรณ์ ทิพย์สูงเนิน  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ทิพย์สุดา เตจ๊ะ  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุงขับรถส่งของ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นาย พงศธร ทองใบ  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 36 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อะไรก็ได้ วุฒิการศึกษา : ม.6
ชื่อ : นางสาว กาญจนา มะโนเรือง  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : นายเกษชดา อินแปง  วันที่  15 มิถุนายน 2018
 32 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธรุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : รัตนา ชัยชนะ  วันที่  14 มิถุนายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : 2558
ชื่อ : ศิวกร ช่างปัด  วันที่  14 มิถุนายน 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตำแหน่งงานในโรงแรม เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุกัญญา บุญญะบาล  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวขนิษฐา รักษาบุญ  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : กราฟฟิคดีไซน์,งานเขียน,งานด้านวารสาร,สื่อออนไลน์, วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : ศศิธร สมประสงค์  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Human Resource วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ภานุมาศ กิติ  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 22 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวนพวรรณ ทองวัน  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด การขาย ธุรการ วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
ชื่อ : นางสาว รัตนกร ใจยา  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการร้านอาหาร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นายกิตติพงษ์ ธิโนชัย  วันที่  13 มิถุนายน 2018
 29 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นายชาญณรงค์ พักดิ์งาม  วันที่  12 มิถุนายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งเสริมการเกษตร วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : เบญจมาภรณ์ เขินแก้ว  วันที่  12 มิถุนายน 2018
 26 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การจัดการ, การบัญชี , สินค้าคงคลัง ,อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวปิยนุสรณ์ ปัญโยใหญ่  วันที่  12 มิถุนายน 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : อื่นๆ วุฒิการศึกษา : ปวช.
ชื่อ : วารี ศรีจันโท  วันที่  12 มิถุนายน 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ/เลขานุการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ แก้วดำ  วันที่  11 มิถุนายน 2018
 54 Views
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ส่งเอกสารหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ : นาย วรวลัญช์ ศรีสุวรรณ์  วันที่  11 มิถุนายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : โชติกา เกียรติสทาน  วันที่  11 มิถุนายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาว วรีรัตน์ ขันคำ  วันที่  11 มิถุนายน 2018
 35 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สุภริตา จันทร์ลือ  วันที่  10 มิถุนายน 2018
 37 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี,ธุรการ,แคชเชียร์ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาว เกศรินทร์ โป่งคำ  วันที่  10 มิถุนายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ธีรศักดิ์ ทาอภัย  วันที่  10 มิถุนายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน วุฒิการศึกษา : ม3
ชื่อ : เบญจรัตน์ ตามี่  วันที่  10 มิถุนายน 2018
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยพ่อครัว วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ประดิษฐ์ คงตุ่น  วันที่  09 มิถุนายน 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์เเมน วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : วัชระ วรรณราช  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 5 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานขาย, ธุรการ, การเงิน, งานบุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : น.ส.สุนิธา กาวี  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 72 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ใช้ภาษาอังกฤษ พนักงานบริการ ประชาสัมพันธ์ เสิร์ฟ พนักงานชงกาแฟ หรืองานที่ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติ วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
ชื่อ : สิทธิพงศ์ อิ่มเจริญ  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ชาญลิขิต สุภาภรณ์ประดับ  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 4 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นางสาวนันทนา บุญมา  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 50 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยกุ๊ก วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : กิตติคุณ มีใจดี  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 33 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี/การเงิน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน ธุรการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางส่าวอนุตตรีย์ ใจซื่อ  วันที่  08 มิถุนายน 2018
 39 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : อมรภิวัฒน์ พรมนวล  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : การตลาด/การขาย ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้ตัดการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นาย ปัณณทัต น้อยนิล  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 48 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกอย่าง วุฒิการศึกษา : ปวส
ชื่อ : นางสาว อัญญิกา กะติกา  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 45 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวะไฟฟ้าสื่อสาร ,โทรคมนาคม fiber optic ,อาจารย์ วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายภราดร พรหมยวง  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 30 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 2 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ทุกประเภท วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วนิดา สุธรรม  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 40 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานช่าง งานโรงงานผลิต งานรปภ วุฒิการศึกษา : ปวช ช่างกล
ชื่อ : ธานินทร์ เลาย่าง  วันที่  07 มิถุนายน 2018
 28 Views
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ได้ทุกตำแหน่ง,ธุรการ,บัญชี ฯลฯ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : ศิริพรรษา กองสอน  วันที่  06 มิถุนายน 2018
 43 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 6 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
ชื่อ : นายปฏิญญา เชิดชูกิจพอเพียง  วันที่  06 มิถุนายน 2018
 46 Views
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : นางสาวอรทัย ติ๊บบุญเรือง  วันที่  06 มิถุนายน 2018
 41 Views
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ ประสบการทำงาน : 3 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : สิริเพ็ญ ตั้งฉันทพัฒน์  วันที่  06 มิถุนายน 2018
 43 Views

1 2 3 Next

 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับคนขับรถส่งของ

   บริษัทเชียงรายยูไนเต็ดคลับ จำกัดเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

    หาคนงานชาย 1 คน ด่วนมากๆ !! เริ่มงานได้เลยพรุ่งนี้

   ย้ายแล้ว: ด่วนๆ วันละ 300 - 500 บาท

   รับสมัคร โฟแมน คุมงาน 1 ตำแหน่ง ด่วน

    รับ 5อัตรา เชียงราย (เริ่มงานทันที)

    รับสมัครพนักงานแม่สาย หลายอัตรา (เริ่มงานทันที)

   ร้านคลังบุญ888 รับสมัครพนักงานแพ็คสินค้าชาย 1 ตำแหน่ง ด่วน+++

   รับสมัครช่างป้าย ด่วน

   ร้านบันดาลใจ ริมน้ำกก รับสมัครพนักงานทำอาหาร

   หาคนขับรถเฮียบ

   ต้องการช่างเย็บผ้าโหลค่ะ(ทำที่บ้านได้) งดรับก่อนช่างเต็มแล้วค่ะ

   ตามหาช่างเย็บผ้า ในตัวเมืองเชียงราย

   หางานช่วง22.00-8.00เช้าคับ

   ตามหาช่างไฟฟ้า ช่างกระจกอลูมิเนียมครับ

   หาช่างแก้ส้วมตัน

   ตัดต้นไม้/ตอนต้นไม้/ตัดแต่ง (เชียงราย)

   รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก

   หางานขับรถกะบะส่งของคับมีใบขับขี่และมีรถกะบะส่วนตัว

   หาตัวแทนจำหน่ายติดตั้งแอร์ ในออฟฟิต เสนอราคามาได้เลยคับ รายละเอียดด้านใน

 
การนำตำแหน่งงานว่างไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/jobs/jobsframe.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"

กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่

* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com