"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
 
::: คนหางาน คนว่างงาน:::
 
45  Views
ประวัติของ : นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง
ประเภทงานที่สนใจ :
วิจัย/วิเคราะห
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
วิจัย
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
ประสบการณ์ทำงาน :
12 ปี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :
นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง
อายุ :
36
เพศ :
ชาย
สถานภาพ :
สมรส
สถานภาพเกณฑ์ทหาร :
ผ่านการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
486 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
486 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทร/มือถือ :
093-7428223
แฟกซ์ :
0
อีเมล์ :
pitakcrru@gmail.com
Faecbook :
phithak rattanaseangsawang
อื่นๆ :
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ :
ทุกเวลา

การศึกษา
ประถม :
   
มัธยมต้น :
สาขา :
มัธยมปลาย/ปวช. :
วิทย์-คณิต
สาขา :
ปวส. :
สาขา :
ปริญญาตรี :
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา :
คณิตศาสตร์
ปริญญาโท :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :
การจัดการโครงการ
จบการศึกษาครั้งสุดท้าย ระดับ : ปริญญาโท
เมื่อวันที่ : มกราคม เกรดเฉลี่ย : 3.75

ข้อมูลงานที่ต้องการ
ประเภทงานที่สนใจ :
วิจัย/วิเคราะห
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
วิจัย
ประสบการณ์การทำงาน :
12 ปี
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
15,001 - 20,000
   
ความสามารถ :
1.พูดภาษาม้ง
2. ทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้
3. เขียนโครงการวิจัย
4. พัฒนาทักษะด้านงานวิชาการ
ผลงาน/ประวัติการทำงาน :
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2549 – 2561 ตำแหน่ง นักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2551 -2559 คณะกรรมการ เครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญา 13 ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคมม้งแห่งสหรัฐอเมริกา “การอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้เครื่องดนตรีเฆ่ง (แคน) ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในประเทศไทย (Knowledge Preservation and Transmission of Kheng (Mouth Organ) of Hmong Ethnic Group in Thailand.)”

ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

งานวิจัย
2549 หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ความต้องการและความคาดหวังในชีวิตของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2550 นักวิจัย ชุดโครงการวิจัย เรื่อง องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาติพันธุ์ (บทเพลงและเครื่องดนตรี) กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2551 นักวิจัย ชุดโครงการวิจัย เรื่อง องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาติพันธุ์ (หัตถกรรมและผ้าปัก) กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2551 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว กับบทบาทรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในเมืองชายแดน: กรณีศึกษา เมืองเศรษฐกิจชายแดน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2551 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ (Sufficiency Economy as a Human Development Strategy for National Economic, Social and Environment Sustainability) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2552 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน (The Study of Managerial Potentiality on Cultural Tourism in Upper Northern Thailand: Cases of Chiangrai, Chiangmai and Mae Hong Son Provinces) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2553 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมและภาษาสื่อสารของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (Culture and language Communication of the Ethnic Groups in Upper Northern Thailand) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2555 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2555 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสถานภาพและบทบาทองค์กรผู้สูงอายุของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายในภาวะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2556 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การธำรงรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่โดยผ่านสื่อมัลติมีเดียบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในจังหวัดน่าน (Conservation of Local Wisdoms and Dissemination through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan Province) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2556 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง Impact of North South Economic Corridor on the Hmong Ethnic’s Way of Life in Chiang Khong District, Chiangrai Province, Thailand “ผลกระทบระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเขียงของ จังหวัดเชียงราย” แหล่งทุน New Zealand Embassy in Bangkok
2557 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ความเท่าเทียมด้านโอกาสและเสมอภาคในความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงานของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธุ์ (Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the Country and ASEAN Economic Community) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2559 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพการเชื่อมโยงบริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายกับเส้นทางสายการบินในกลุ่มประเทศความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Potential Linkages of Air Freight Services between Mae Fah Luang Chiangrai International Airport and the Airline Routes in the Greater Mekong Quadrangle Economic Cooperation Countries.) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2559 นักวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ความเท่าเทียมด้านโอกาสและเสมอภาคในความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงานของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธุ์ ระยะที่ 2 (Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the Country and ASEAN Economic Community Phase II) แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2561 นักวิจัย การศึกษาทุนชุมชนชาติพันธุ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (The Study of the Social Capital of Ethnic Communities To Enhance The Tourism of Maesalong-Nok Sub district, Mafahluang district Chiang Rai Province) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2562 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (The Cultural Tourism Homestay Model for Sustaining Community Economics in Mae Salongnok Sub-district, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province.) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล
บทความทางวิชาการ (ภาษาไทย)
2550 จากถิ่นฐานเดินสู่โลกกว้าง : ชีวิตบนเส้นทางการศึกษาและความมุ่งหวังของนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (From Place of Origin Exposing to World wide: A Path of the Life with an Aspiration on Education of Hmong Student at Chaingrai Rajabhat University). ในวารสาร GMS News จดหมายราย 3 เดือน วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2550

บทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
2011 Sufficiency Economy as a Human Development Strategy for National Economic, Social and Environment Sustainability. International Conference Proceedings “Regional Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific”. 7 – 12 August 2011, Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka
2013 Impact of North South Economic Corridor on the Hmong Ethnic’s Way of Life in Chiang Khong District, Chiangrai Province, Thailand. International Conference Proceedings “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 8 – 12 July 2012. Kyunghee University, Seoul, Republic of Korea
2013 The Study of Managerial Potentiality on Cultural Tourism in Upper Northern Thailand: Cases of Chiangrai, Chiangmai and Mae Hong Son Provinces. International Conference Proceedings “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”. 23 – 29 June 2013, University of Brunei Darussalam
2014 Culture and language Communication of the Ethnic Groups in Upper Northern Thailand. International Conference Proceedings “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”. 8 – 12 May 2014, Mandalay Hill Resort Hotel, Republic of the Union of Myanmar
2016 Conservation of Local Wisdoms and Dissemination through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan Province. International Conference Proceedings “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”. 6 – 11 June 2016, University of the Philippines, Republic of the Philippine.
2017 Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community. Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region, International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University, Volume 5, Number 1 (January – June 2017)
   
วันที่ลงทะเบียน
11 มกราคม 2020
   
ข้อมูลนี้จะแสดงอีก
20 วัน
 
::: ข้อมูลใหม่ 5 รายการ ล่าสุด
ประเภทงานที่สนใจ : งาน part time/ฝึกงาน ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา : ม.3
ชื่อ : กิตติศักดิ์ วงศ์สุวรรณ  วันที่  21 มกราคม 2020
 5 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 0 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูสอนวิชาภาษาไทย/ ธุรการ/ Barista วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : เอกลักษณ์ อุตชัยวงค์  วันที่  20 มกราคม 2020
 16 Views
ประเภทงานที่สนใจ : คอมพิวเตอร ประสบการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Manager / IT Support /System Admin วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
ชื่อ : ธีรพงศ์  วันที่  20 มกราคม 2020
 63 Views
ประเภทงานที่สนใจ : งานช่าง ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : โฟร์แมน วุฒิการศึกษา : ปวส.
ชื่อ : นายคำแดง บุญมา  วันที่  20 มกราคม 2020
 31 Views
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ ประสบการทำงาน : 1 ปี
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ธุรการ บัญชี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อ : วิภารัตน์ อบอุ่น  วันที่  19 มกราคม 2020
 21 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานว่างจากทางบ้าน
   รับสมัครพนักงานตอบแชทลูกค้าเงินเดือน 15,000 บาท

   รับสมัครเลขานุการ เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท

   WIN WIN รีสอร์ท สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

   รับสมัคพนักงานขายผ้า ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ อ่าน ออก เขียนได้

   รับสมัครทำงานฟิตเนส ผู้หญิง 1 ตำแหน่ง

   หาคนงานสัก 1 คน1 วัน ตัดกิ่งไม้ผล เช่น มะม่วง ลำไย มะกอกน้ำ ใบกล้วย ในบ้าน...

   รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน ตกแต่งภายใน รับติดตั้งประตู หน้าต่าง

   รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

   รายได้พิเศษ ทั้งซื้อ และขาย!!!

   รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

   โรงแรมวังคำเปิดรับสมัครพนักงานด่วน!!! บ้างตำแหน่งสัมภาษณ์งาน รู้ผลทันที

   รับนวดผ่อนคลาย จับเส้นกษัย ช่วยเรื่องชะลอการหลั่ง ในเมืองเชียงราย

   รับสมัครพนักงานขายน้ำผลไม้ปั่น (หญิง) บิ๊กซีบ้านดู่

   โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาหาร ด่วน!!!

   รับสมัครตัวแทนขายเน็ตบ้าน AIS Fibre ประจำออฟฟิศบ้านดู่

   ด่วน!!! รับสมัครช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต(AIS Fibre) และพนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน

   บริษัท​ รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 จำกัด รับสมัครช่างไฟฟ้า ด่วน!

   รับขนของ​ ในจังหวัดเชียงรายต่างจังหวัด​ ได้หมดคะพร้อมคนยก

   รับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไฟฟ้า ปะปา งานเหล็ก จิปาถะ

   บริการ รับทำความสะอาดหอพัก (พาร์ทไทม์)

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com