สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา |  Mobile Version
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงเรียนทานตะวันวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 275  ครั้ง
++ สถานะ : ปิดรับสมัคร ++

ประกาศโรงเรียนทานตะวันวิทยา

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

*********************

ด้วยโรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก      ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา

                    - สาขาวิชาเอกภาษาไทย                      จำนวน  ๑  อัตรา

 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษาTranscriptสำเร็จการศึกษา

          ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

         ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

      การศึกษาTranscript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลถ้ามี จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน


๕.  การยื่นใบสมัคร

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

    ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

    ๕.๓ สอบถาม ได้ที่ โรงเรียนทานตะวันวิทยา โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๗๖๒๑๐๐ หรือ นายทรงชัย  ดาสา 

          โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๕๓๙๖๙๕

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗     เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

๗.วิธีการคัดเลือก

          การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

          โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

          .๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน          จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่มจับสลากโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

          ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา       

ภายในวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๗  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้       

                   ๑  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                     ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     ๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

               ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                 -  วันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน    

               ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

               ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

               ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                    ทรงชัย    ดาสา

                                                                นายทรงชัย    ดาสา

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา

  

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

ตามประกาศโรงเรียนทานตะวันวิทยา  ลงวันที่  ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

................................................................................

๘  ธันวาคม ๒๕๕๗                            ประกาศรับสมัคร

๘ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗                     รับสมัคร ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗                          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗                         สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗                          ประกาศผลการคัดเลือก

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗                          รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

รับสมัครถึงวันที่ :  16 ธันวาคม 2014
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : นายทรงชัย ดาสา
ที่อยู่ติดต่อ : 323 ม.8 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57280
เบอร์โทรติดต่อ : 053762100
อีเมล์ติดต่อ : tantawan.school@gmail.com
อื่นๆ : -
ประกาศเมื่อ :  08 ธันวาคม 2014 เวลา 16:06:51
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
::: ตำแหน่งงาน 5 รายการ อัพเดทล่าสุด :::      | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ร้านTAเกมส์ รับสมัครพนักงานเฝ้าร้าน 1 ตำแหน่ง
 29 สิงหาคม 2015  16:54:27
 363 Views
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก-แผนกประถม รับสมัครพนักงาน
 29 สิงหาคม 2015  16:25:11
 596 Views
โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย รับสมัครพนักงาน ด่วน
 29 สิงหาคม 2015  15:05:45
 462 Views
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด และบริษัทในเครือฯ ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา
 29 สิงหาคม 2015  15:05:19
 576 Views
บริษัท เชียงรายทัวร์ (TM) จำกัด .......รับสมัครพนักงาน ด่วน
 29 สิงหาคม 2015  14:19:16
 581 Views
 
 Untitled Document
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2558 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2015
http://www.chiangraifocus.com