"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
วิทยาลัยเชียงราย รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ และ Graphic Designer
 
ดู 1072  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

ด้วยวิทยาลัยเชียงราย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย สังกัดสำนักอธิการบดี         ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์                  จำนวน 1 อัตรา
 2. อัตราค่าจ้าง
  • ตามคุณวุฒิทางการศึกษา
 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานทางบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • คุณสมบัติทั่วไป
   • มีสัญชาติไทย
   • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
   • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   • ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ

 

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 1. หลักฐานในการสมัคร
  • ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ                         จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  • สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

ประกาศ ณ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

2.รับสมัครบุคคลตำแหน่ง Graphic Designer

            ด้วยวิทยาลัยเชียงราย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย สังกัดสำนักอธิการบดี         ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • Graphic Designer                  จำนวน 1 อัตรา
 2. อัตราค่าจ้าง
  • 15,000 บาทต่อเดือน
 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ , Social Media
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator
 • สามารถใช้ Premiere Pro หรือ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอพื้นฐาน
 • ติตตามแทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ
 • มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • คุณสมบัติทั่วไป
   • มีสัญชาติไทย
   • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
   • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   • ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ

 

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 1. หลักฐานในการสมัคร
  • ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ                         จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  • สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

ประกาศ ณ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเชียงราย
ที่อยู่ติดต่อ : วิทยาลัยเชียงราย 199 หมู่ 6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-170-333
อีเมล์ติดต่อ : hr@crc.ac.th
ประกาศเมื่อ :  14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:37:39
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัคพนักงานหลายตำแหน่ง
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:19:23
 3593 Views
ศูนย์มอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์เชียงราย Triumph Chiangrai (เชียงแสง ไทรอัมพ์เชียงราย / เชียงแสง รอยัล เอนฟิลด์) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:19:09
 1368 Views
บริษัท แอ็ทเวิร์คไอที จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ทีมช่าง, พร้อมสัมภาษณ์ทันที
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:18:52
 1330 Views
แป้นเกล็ดวิลล่า อีโค ฮิล รีสอร์ท รับสมัครพนักงานต้อนรับชาย/หญิง
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:18:38
 13 Views
ห้างสรรพสินค้าหงษ์ฟ้า พลาซ่า แม่สาย รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:18:22
 209 Views
โรงแรมเวียงอินทร์ รับสมัครหนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง ดังนี้
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:16:29
 22 Views
รับสมัครพนักงานขายน้ำ นราชาชัก สาขา ธนพิริยะเด่นห้า
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:16:09
 13 Views
โรงแรมบีทู ไนท์บาซาร์ เชียงราย (สันคอกช้าง) รับสมัครแม่บ้าน
 20 กุมภาพันธ์ 2020  17:14:38
 16 Views
สมาร์ท เบรน สาขารอบเวียง รับสมัครครูผู้สอน 2 ตำแหน่ง (PartTime)
 20 กุมภาพันธ์ 2020  14:21:20
 60 Views
ร้านสำเพ็งเชียงรายจำหน่ายวัสดุคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา รับสมัครพนักงานพาสทาม ชาย 8 หญิง 3
 20 กุมภาพันธ์ 2020  14:20:28
 89 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com