"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
 
ดู 5686  ครั้ง
รับสมัครถึง  30 เมษายน 2020

1. แพทย์ Full Time / Part Time   >ทุกสาขา

2. ทันตแพทย์ Full Time / Part Time
3. พยาบาลวิชาการ                                                                >>จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 25
40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาการบริหารการพยาบาล  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1

- บุคลิกภาพดี  มีมิตรสัมพันธ์ดี  สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลในตำแหน่งหัวหน้าแผนกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม
Word excel PowerPoint ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียดของงาน
- กำหนดแผนงานของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

-ประชุมร่วมกับผู้บริหาร

-ให้คำปรึกษาแนะนำการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบการบริการทางการพยาบาล

- ปลูกฝัง สนับสนุน และเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีความสุข ปลอดภัย
- กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการพยาบาล
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

 4.พยาบาลวิชาชีพ Full Time/ Part Time                                     >>จำนวน 7 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แผนกวิสัญญี 1 อัตรา, ER 2 อัตรา ,IPD SC  1 อัตรา ,IPD PED 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย แผนก IPD 1 อัตรา,ไตเทียม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 21
40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์  และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

-ประเมินความรุนแรงและเร่งด่วน

-มีความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง > 60

-มีความรู้หลักการบริหารยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน ของยาที่ใช้ในหน่วยงาน

-สามารถอธิบายผู้ป่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับการเจาะเลือด

5. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                               >>จำนวน 6 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แผนก KAAC 1 อัตรา, IPD PED 1 อัตรา, IPD SC 1, ไตเทียม 2 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย แผนกIPD 1 อัตรา

 คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 2135 ปี
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดของงาน

-การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
-การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

 6.เภสัชกร                                                                           >>จำนวน 7 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  4 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย     2 อัตรา

***ประจำคลินิกเชียงแสน               1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีทักษะด้านวิชาเภสัชกรรม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ
รายละเอียดของงาน

- การจ่ายยาและเวชภัณฑ์
- การให้คำปรึกษาด้านยา
- การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
- การจัดทำรายงานต่างๆ
- การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

 7.ล่ามเมียนมาร์                                                                     >> จำนวน 2 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย     1 อัตรา

คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง  อายุ 21 - 40 ปี
-วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาภาษาเมียนมาร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-รับทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติเมียนมาร์แต่ต้องมีใบอนุญาตการทำงาน ถูกต้องตามกฎหมาย

-บุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี

-สามารถชักจูงลูกค้าให้กลับมาใช้บริการได้

-ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา อังกฤษ ได้

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้

รายละเอียดของงาน

-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกการบริการผู้ป่วยและญาติ ต่างประเทศ

-ประสานงานเรื่องบริการประกันต่างประเทศ

-จัดทำรายงานสถิติลูกค้า รายได้ประจำวัน

-แปลเอกสาร

-ออกตลาด และประชาสัมพันธ์

8. พนักงานโภชนาการ                                                              >> จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
- วุฒิการศึกษา
: ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นมิตร
รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียม ภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องปรุงต่างๆ ในแต่ละมื้อตามเมนูอาหาร
- ติดตามอาหารที่ผลิตเสร็จแล้ว
- จัดเตรียมวัตถุดิบ
- นำอาหารผู้ป่วยส่งให้กับหอผู้ป่วย
- เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคในแต่ละมื้ออาหาร

 9.พนักงานบริการทั่วไป                                                     >>  จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- สามารถปฏิบัติงานด้านแรงงานได้
รายละเอียดงาน
- เก็บกวาดใบไม้บริเวณต่างๆ
- เก็บขนย้ายขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
- ขนย้ายน้ำยาล้างไต
- ขนส่งถังน้ำดื่มตามจุดต่างๆ
- บริการขนย้ายสิ่งของต่างๆ

 10.พนักงานบุคคลด้านPayroll                                                     >>จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,นิติศาสตร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Officeได้
- มีความรู้ด้านประกันสังคม และกฏหมายแรงงาน

- มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
- มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี
- มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ
- มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
รายละเอียดงาน
- จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน
- จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1
, ภ.ง.ด.1ก แบบเงินกองทุนประกันสังคม ยื่นแบบและนำส่งกองทุนเงินทดแทน
- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและเอกสารอืนที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจเช็คตารางเวรและคีย์ข้อมูลOT เพื่อให้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน
- สรุปและคีย์ข้อมูลเงินได้หักของพนักงาน
- จักทำเอกสารเงินเดือนส่งแผนกบัญชี
- ปริ้นเอกสารเงิน/สลิปเงินเดือน

 11. พนักงานบุคคลด้านพัฒนาบุคลากร HRD                                           >> จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,นิติศาสตร์
- เคยเป็นพิธีกร
MC มาก่อน
- มีความกล้าแสดงออก
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธพ์ดี

รายละเอียดงาน
- ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการอบรม
- จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
- จัดทำเอกสารอบรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการส่วนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 12. พนักงานการตลาด                                                                >> จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง   อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
- พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม
Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
- ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
-การป้องกัน หรือแก้ไขความเข้าใจผิดของข้อมูลข่าวสาร
-การประสานงานกับศูนย์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
-ออกแบบวารสารต่างๆ
-งานถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ
-ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Photoshop
-มีความคิดสร้างสรรค์

 13.พนักงานการเงิน                                                                  >> จำนวน 1 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  1 อัตรา 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป
- มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักบริการ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รายละเอียดของงาน

-การรับชำระเงินสด/บัตรเครดิต
-การปิดบิลประกันชีวิต/ประกันสังคม
-ตั้งเบิกจ่ายเงินสดย่อย

-ติดตามลูกหนี้รวมบิล รพ.

 14. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์                                                           >> จำนวน 7 อัตรา

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  5 อัตรา 

***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย   2 อัตรา 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี 

- ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป  น้ำหนักสมส่วน

- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียดของงาน

-อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาล
-ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของโรงพยาบาล
-ส่งข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า

 15. พนักงานห้องยา                                                                  >> จำนวน 1 อัตรา

 ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย  
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีความขยัน  อดทน
- มีความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์
รายละเอียดงาน
- คีย์ยาตามใบสั่งแพทย์
- การโหลด
Order ในระบบ SSB ตามใบสั่งแพทย์
- การจัดยาและเวชภัณฑ์
- เบิกยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล
- การควบคุมดูแลการจัดเก็บและเวชภัณฑ์

 16.ช่างทั่วไป/ช่างไฟฟ้า                                                                     >> จำนวน 1 อัตรา

 ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย  
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 21-45 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึ

รับสมัครถึงวันที่ :  30 เมษายน 2020
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : คุณธนภรณ์ อภิธนัง, คุณสุกัญญา ดีจะเสน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ กำจัด 111/5 หมู่ 13 ถ.เอเชีย1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : 053-910-999 ต่อ 608 แฟกซ์ 053-153-233
อีเมล์ติดต่อ : recruitment.hrksbr@hotmail.com หรือ hr@ksbrhospital.com
ประกาศเมื่อ :  23 มีนาคม 2020 เวลา 16:05:46
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รับสมัครงานหลายอัตรา
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ตำแหน่งงานว่าง
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ตำแหน่งงานว่าง
- ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์.
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้งจำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ()
 05 เมษายน 2020  01:43:10
 206 Views
หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงราย
 04 เมษายน 2020  13:48:40
 960 Views
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานติดตามหนี้สิน สาขาแม่กรณ์ บ้านดู่ แม่สาย
 04 เมษายน 2020  12:00:06
 277 Views
บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครงาน
 04 เมษายน 2020  09:51:35
 5987 Views
หจก.ฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงราย รับสมัคร พนักงาน ขับรถ  1 ตำแหน่ง
 04 เมษายน 2020  09:51:24
 177 Views
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
 03 เมษายน 2020  19:37:45
 236 Views
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 03 เมษายน 2020  16:11:53
 811 Views
โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 4 เดือน
 03 เมษายน 2020  15:38:18
 636 Views
หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส(ค็อกพิทเชียงราย) รับสมัคร บัญชี/เสมียน
 03 เมษายน 2020  15:38:04
 544 Views
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครครูพิเศษ
 03 เมษายน 2020  15:37:00
 493 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com