"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด รับสมัคร QA Manager
 
ดู 476  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ:
1. ตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้า
2. ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพ ของการผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในโรงงาน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ตลอดจน การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และการส่งออกสินค้า รวมถึงควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ
3. ควบคุมงานด้านเอกสาร ควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, BRC และอื่นๆ
4. จัดพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. สอบกลับสินค้าที่มีปัญหา ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและสืบหาข้อมูล รวมถึงทำการทดสอบการสอบกลับปีละครั้ง
6. วิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
7. ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ 8. ควบคุมการตรวจสอบแก้ว-พลาสติกแข็ง รวมถึงวิเคราะห์ ดำเนินการกักและการปล่อย ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อแก้วพลาสติกแตก, ทบทวนแผนผังการวางแก้ว-พลาสติกแข็ง
9. วางแผน ควบคุม และกำหนดระยะเวลาการทำงานในการตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เหมาะสม
10. ร่วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดอบรมความรู้ต่างๆให้กับพนักงานทุกปี
11. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบกระบวนการผลิตและสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้าอยู่เสมอ
12. ทำการตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยการคัดแยกของไม่ดี หรือของเสียออกจากสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เหลือแต่ของดีสำหรับส่งมอบให้แก่ลูกค้าเท่านั้น
13. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ การรักษา และการทำลาย
14. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม จน สิ้นสุดกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงการส่งออก
15. ควบคุมดูแลเรื่องการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตรวจสอบระบบคุณภาพ
16. ควบคุมและตรวจสอบ การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มี ข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ดำเนินการจัดการทำลาย ลดเกรด นำกลับไปทำใหม่แล้วตรวจซ้ำเพื่อป้องกันการเกิด ซ้ำอีก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการบริการ จากผลของการประเมินข้อร้องเรียนลูกค้า
17. ตรวจสอบร่วมประเมินวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ในข้อร้องเรียนลูกค้า
18. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่อง ที่อาจเกิดขึ้นได้
19. จัดทำและติดตามการดำเนินการทดสอบการเรียกคืนสินค้า จากลูกค้าผ่านทางการตลาดทุกปี
20. จัดทำและติดตามการดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤติ ทุกปี
21. จัดทำและติดตามการสำรวจวัดความพึงพอใจลูกค้า ผ่านทางการตลาดทุกปี
22. ควบคุมการตรวจสอบการรับเข้าของวัตถุประกอบ 
23. ควบคุมการตรวจสอบการรับเข้าของภาชนะต่างๆ เช่น กล่อง, ถุง และอื่นๆ
24. ควบคุมเรื่องอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์
25. ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในแต่ละจุด
26. กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
27. ดูแลรับผิดชอบและพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
28. ควบคุมและดูแลในการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะในโรงงาน การวางแผนงานและการจัดทำแผนผังในการควบคุม และกำจัดสัตว์พาหะทุกชนิดในโรงงาน
29. ควบคุมและดูแลการวางกับดักและติดตามสัตว์พาหะทุกชนิดของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ
30. ติดตามผลการกำจัดสัตว์พาหะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาประเมินแนวโน้มเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของแต่ละพื้นที่นั้น
31. สรุปผลการจัดการ การควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะทุกชนิด ทุกเดือน รวมถึงการวางแผนดำเนินการจัดการทั่วไป
32. ร่วมคัดเลือก ชนิด ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อน้ำยาที่ใช้ทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
33. ร่วมวางแผนการทดสอบตัวอย่างแต่ละชนิดของห้องปฏิบัติการ
34. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
35. ร่วมวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ
36. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
*ในกรณีไม่อยู่ในโรงงาน งานทุกอย่างมอบให้ Chief Research and Development ดูแลแทน

เพศ: ชายหรือหญิง
อายุ: 25ปีขึ้นไป
การศึกษา: ขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ ประสบการณ์ทำงาน: ไม่ต่ำกว่า 3 ปี เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอบรม: ระบบ GMP, HACCP, BRC ความสามารถในการทำงาน : มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ และการควบคุมดูแล บริหารจัดการด้านการประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 279/2 ม.8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-160705
อีเมล์ติดต่อ : pornthip1429@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  10 ธันวาคม 2019 เวลา 00:05:43
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด รับสมัคร หัวหน้าช่าง 1 ตำแหน่ง
- บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด รับสมัคร พนักงานช่างกล พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย 10 ตำแหน่ง / QA Manager / Senior Engineer Supervisor
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
โรงแรม Golden Triangle Mountain Resort มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
 22 มกราคม 2020  18:12:28
 125 Views
โรงแรม โมรา รับสมัครหัวหน้าเชฟไทย และ แม่บ้าน
 22 มกราคม 2020  16:59:29
 542 Views
บริษัท บ้านไอศครีม จำกัด รับสมัครพนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
 22 มกราคม 2020  16:19:19
 36 Views
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยารับสมัครงานครูเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
 22 มกราคม 2020  16:18:31
 328 Views
บมจ ณชจันทร์ และ หจก คลังครัวเรือน ซัพพลาย ต้องการธุรการประสานงาน 1 ตำแหน่ง
 22 มกราคม 2020  15:56:39
 135 Views
บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด สาขา พะเยา รับสมัครงาน
 22 มกราคม 2020  15:54:28
 39 Views
บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด พนักงานบัญชี
 22 มกราคม 2020  15:53:24
 68 Views
บจก.ทรัพย์สกล 1994 รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
 22 มกราคม 2020  15:52:46
 119 Views
ร้านกาแฟ Alexta Coffee รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
 22 มกราคม 2020  15:50:58
 259 Views
บริษัท แต้ซ่งกวง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน บัญชี และพนักงานขาย สถานที่ทำงาน อำเภอแม่จัน
 22 มกราคม 2020  15:48:35
 723 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com