"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
ดู 3397  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย                             

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

1.  ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  1.1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เพศชาย/หญิง
2. มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ฯลฯ
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง
7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อุทิศเวลาในการทำงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

  1.2  สอบคัดเลือกโดย

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

   1.3  การรับสมัคร

สมัครวันที่  1– 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา  09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

    1.4  สถานที่รับสมัคร

ห้องธุรการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง

    1.5  หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย           

2.  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เพศชาย/หญิง
2. มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกภาษาจีน
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง
7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อุทิศเวลาในการทำงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

  2.2  สอบคัดเลือกโดย

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

   2.3  การรับสมัคร

สมัครวันที่  11 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา  09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

    2.4  สถานที่รับสมัคร

ห้องธุรการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง

2.5  หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : อนรรญพัชร จันทร์รวมสุข
ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ที่อยู่ติดต่อ : 421 ม.6 ถ. เวียงบูรพา ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรติดต่อ : 053152153 และ 053152072
อีเมล์ติดต่อ : turakarn@esaban6.ac.th
ประกาศเมื่อ :  08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:22:53
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย หลายอัตรา
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท แอ็ทเวิร์คไอที จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 15 พฤศจิกายน 2019  17:01:10
 1201 Views
ร้าน เฮงวัสดุ รับสมัครพนักงาน
 15 พฤศจิกายน 2019  16:55:14
 32 Views
โรงแรมเวียงอินทร์ รับสมัครหนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง ดังนี้
 15 พฤศจิกายน 2019  16:33:03
 61 Views
บริษัทแอ็ทเวิร์ค แม่สาย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา พร้อมสัมภาษณ์ทันที
 15 พฤศจิกายน 2019  16:32:05
 1134 Views
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
 15 พฤศจิกายน 2019  16:24:54
 40 Views
Happy City Golf & Resort เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
 15 พฤศจิกายน 2019  15:25:47
 63 Views
ปั๊มน้ํามัน caltex (สาขาบายพาส ตะวันออก ใกล้สี่แยกกุลพันธ์ุวิล) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 15 พฤศจิกายน 2019  14:36:56
 83 Views
บริษัท มิ่งพรการบัญชี จำกัด รับสมัครพนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง
 15 พฤศจิกายน 2019  14:11:51
 69 Views
โรงงานสกรีนแก้ว ขวัญใจมหาชน รับสมัคร ฝ่ายขายออนไลน์ 1 ตำแหน่ง เพศหญิง
 15 พฤศจิกายน 2019  13:43:52
 74 Views
LOW CAL CAFE CHIANGRAI รับสมัครพนักงานร้าน
 15 พฤศจิกายน 2019  13:39:04
 101 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com