"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย หลายอัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 1133  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

1.ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  1.1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เพศชาย/หญิง

2. มีสัญชาติไทย

3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกแนะแนว

4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง

7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อุทิศเวลาในการทำงานมีความรับผิดชอบรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

  1.2 สอบคัดเลือกโดย

การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

      1.3  การรับสมัคร

 สมัครวันที่  11 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา  09.00 16.00 น. 

      1.4 สถานที่รับสมัคร

ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย                    

  สมัครด้วยตนเอง

  1.5  หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา

   Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 1ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

    1.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1.7 กำหนดวันสอบ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 1.8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 1.9  เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus Chinese  Program  จำนวน 1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท

  2.1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เพศชาย/หญิง

2. มีสัญชาติไทย

3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาภาษาจีน

4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

5. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง

6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี อุทิศเวลาในการทำงาน                      

    มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ     

    นักเรียน 

  2.2  สอบคัดเลือกโดย

- การสอบสัมภาษณ์

     2.3  การรับสมัคร

     - สมัครวันที่ 19 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 16.00 น. 

     2.4  สถานที่รับสมัคร

      - ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย                   

             สมัครด้วยตนเอง

  2.5  หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา

Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ   

     ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 1 ฉบับ

    ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 3 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท

  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1.  เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.  มีสัญชาติไทย

3.  มีความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

               หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1.2  สอบคัดเลือกโดย

- การสอบสัมภาษณ์

      1.3  การรับสมัคร

      สมัครวันที่  1 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา  09.00 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

      1.4  สถานที่รับสมัคร

- ห้องธุรการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง

  1.5  หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ   

    ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 1 ฉบับ

    ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2562

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : อนรรญพัชร จันทร์รวมสุข
ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ที่อยู่ติดต่อ : 421 ม.6 ถ. เวียงบูรพา ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรติดต่อ : 053152153 และ 053152072
อีเมล์ติดต่อ : turakarn@esaban6.ac.th
ประกาศเมื่อ :  13 มิถุนายน 2019 เวลา 08:36:05
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
พาคลับ เชียงราย รับสมัครพนักงานประจำ
 18 มิถุนายน 2019  15:45:11
 149 Views
รับสมัครงาน ... บริษัท มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:47
 530 Views
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พ่อครัว | แม่ครัว (ร้านสเต็กTimothy)
 18 มิถุนายน 2019  15:43:35
 68 Views
วัชระการแพทย์ รับสมัคร แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:42:30
 653 Views
รับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้า 6-10 ล้อ ประจำโรงงานดอยช้าง
 18 มิถุนายน 2019  15:41:15
 706 Views
บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัคร ช่างซ่อมโทรศัพท์ประจำศูนย์ Service เชียงราย 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:40:35
 168 Views
ร้านอาหารโตกตอง รับสมัครงานด่วน
 18 มิถุนายน 2019  15:40:25
 75 Views
Bed&Bike Poshtel รับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:38:44
 439 Views
หจก.สิทธินนท์ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:51
 1983 Views
บริษัท เอ็มจีล้านนา จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 18 มิถุนายน 2019  15:37:17
 3418 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com