"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงพยาบาลพญาเม็งราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 458  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

ประกาศ  โรงพยาบาลพญาเม็งราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ
ตำแหน่ง
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

.................................

                   ด้วยโรงพยาบาลพญาเม็งราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

          ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๙,๐๓๒.-บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

    ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

          ๑ เพศหญิง, เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          ๒ มีสัญชาติไทย

          ๓ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินพ้นล้นตัวและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          ๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          ๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          ๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          ๑ เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปีบริบูรณ์

          ๒ วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าใน สาขาเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์

          ๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          ๔ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ อ่อนโยน พูดจาไพเราะ และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ

          ๔ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ดังนี้

                    -สามารถซ่อม และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

                    -หากสามารถเขียนโปรแกรม หรือเว็บโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้ามี


๒.๓ ลักษณะ...

 

-๒-

      ๒.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ๑. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโรงพยาบาล ประกอบด้วยการซ่อม การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน และจัดการระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล

                   ๒. ดูแลเครื่องพิมพ์และแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล

                   ๓. เขียนรายงานตามผู้ใช้งานร้องขอ

 

๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก

    ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ – งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐- ๕๓๗๙-๙๐๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น

    ๓.๒ หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

             ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน  ๒ ใบ

             ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรและเบียนผลการเรียน Transcript  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ

             ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ

             ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๑  ฉบับ

             ๓.๒.๕  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จำนวน  ๑  ฉบับ

             ๓.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่

                             -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             -  วัณโรคในระยะอันตราย

                             -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             -  โรคติดยาเสพติด

                             -  โรคพิษสุราเรื้อรัง

               ๓.๒.๗ สำเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด.๔๓ หรือใบรับรองการเรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร รด. สำหรับผู้สมัครเพศชาย     จำนวน ๑ ฉบับ

                ๓.๒.๘ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ

 

         

 ๔.เงื่อนไข...

 

 -๓-๔. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 

      ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลพญาเม็งรายอาจไม่รับสมัครสอบ

        สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

                                                                                               

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

       คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

 

๖.  ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

      โรงพยาบาลพญาเม็งราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 

๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ

      วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชงโค โรงพยาบาลพญาเม็งราย

 

๘. ประกาศผลสอบคัดเลือก

      วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

๙. รายงานตัวเพื่อทดลองปฏิบัติงาน

     วันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาเม็งราย

 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 

       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐


๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

       ๑๑.๑  การประกาศขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

       ๑๑.๒  บัญชีสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก                                                                                                                                                                                     ๑๑.๓ ผู้สอบ...

 

-๔-

 

       ๑๑.๓  ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลพญาเม็งราย ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๒ แต่หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับพิจารณาการบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ได้

                                                                                

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : เรืองเดช
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาเม็งราย
ที่อยู่ติดต่อ : 156 หมู่ 10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053799033
ประกาศเมื่อ :  16 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:21:18
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
 19 พฤษภาคม 2019  16:50:07
 238 Views
บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 19 พฤษภาคม 2019  16:49:21
 195 Views
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 19 พฤษภาคม 2019  16:49:00
 159 Views
สำนักงานตัวแทนประกันภัย นายณัฐวุฒิ ใจบุญ รับพนักงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
 19 พฤษภาคม 2019  16:48:22
 97 Views
บ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)สาขาเซ็นทรัลเชียงราย รับสมัครพนักงาน
 19 พฤษภาคม 2019  16:47:36
 202 Views
ร้านเด่นห้าอลูมิเนียม รับสมัครช่างอลูมิเนียม (ในเมือง จ.เชียงราย)
 19 พฤษภาคม 2019  16:47:29
 32 Views
หอพักยลอร หน้าม.พะเยา รับสมัครแม่บ้านแบบอยู่ประจำ
 19 พฤษภาคม 2019  16:46:57
 33 Views
บ้านครูกบรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการพาร์ทไทม์
 19 พฤษภาคม 2019  16:46:37
 198 Views
ร้านทองเยาวราชโกลด์ รับสมัครพนักงาน
 19 พฤษภาคม 2019  16:46:26
 138 Views
รับสมัคร คนงานขับรถส่งของไซต์งานก่อสร้าง
 19 พฤษภาคม 2019  16:46:06
 75 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com