"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ 1 อัตรา
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 720  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ
ด้วยสหกรณ์โคนมเชียงราย  จำกัด มีความประสงค์เพื่อจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์ฯ     ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

ตำแหน่งว่าง จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิ  ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน ช่วงทดลองงาน  เดือนละ 12,000 บาท  
ทดลองงาน 3 เดือน ปรับอัตราเงินเดือนขึ้นตามโครงสร้างสหกรณ์
เพศหญิง  อายุ 25 – 35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     ๑.  มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี  สาขา วิทยาศาสตร์บัณทิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     ๒.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
     ๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ลักษณะงานที่ทำ
1. วิเคราะห์น้ำนมดิบ,นมพาสเจอร์ไรส์
2. ทำระบบGMP
3. ให้ความรู้กับเกษตรกรด้านคุณภาพน้ำนมดิบ
4. จัดทำระบบเอกสาร CIP COP เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
6. ควบคุมกระบวนการรับน้ำนมดิบ,กระบวนการผลิต และแผนการผลิตแต่ละเดือน
7. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิก
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

๔. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานสหกรณ์โคนมเชียงราย  จำกัด
ระหว่างวันที่  18-30  เมษายน  ๒๕62 ในเวลาราชการ
 
๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้
            ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  2  รูป
 
            ๕.๒  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน   จำนวน  ๑  ฉบับ
       
 
           ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๕.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  ๑  ฉบับ                                                              
                     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ  ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙    จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 

๖ .เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  
 

7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  


ข้อมูลการติดต่อ
สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด  หมายเลขโทรศัพท์   081-2879171 ,053-729432
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  12 เมษายน   พ.ศ.  ๒๕62
 
 
 
                                                                           
                                                                             นายศักดิ์ชัย  แก้วมี
                                                                            ประธานคณะกรรมการ
                                                                       สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : นางสาวจุฑามาศ อินต๊ะฝั้น
ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 104 หมู่8 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-729432 081-9604963 0812879171
อีเมล์ติดต่อ : milkcr.dairy@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  12 เมษายน 2019 เวลา 15:37:03
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
เนสท์เล่ไอศกรีม รับสมัครผู้ช่วยพนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
 22 เมษายน 2019  18:22:28
 435 Views
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด มหาชน รับสมัครงานหลายอัตรา
 22 เมษายน 2019  18:21:58
 1366 Views
หจก.โทเทิ่ลอินเตอร์ พลัส รับสมัคร Admin
 22 เมษายน 2019  18:21:49
 206 Views
ห้องภาพมนต์รัก รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
 22 เมษายน 2019  18:10:52
 178 Views
บจก.ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 22 เมษายน 2019  18:10:37
 228 Views
ร้านเดอะพิซซ่าคอมปานี สาขาบ้านดู่ รับสมัครงาน พาร์ทไทม์
 22 เมษายน 2019  18:09:40
 1481 Views
บ.แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขา SAMSUNG เซ็นทรัลเชียงราย
 22 เมษายน 2019  18:09:26
 96 Views
หจก.รวมเกษตร(2535) รับสมัครพักงานหลายอัตรา ด่วน ***
 22 เมษายน 2019  18:07:06
 1551 Views
บริษัท นอร์ทเทิร์นคราวด์ เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 22 เมษายน 2019  14:25:35
 1531 Views
โรงแรมเลอ พัทธา รับสมัครงาน หลายอัตรา
 22 เมษายน 2019  14:24:38
 2326 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com